Goed om te weten over schenken op papier

Goed om te weten over schenken op papier

Schenken op papier is een eenvoudige en zeer doelmatige manier om op de erfbelasting, inkomstenbelasting en de eigen bijdrage Wlz en de Wmo te besparen. Als je schenkt op papier dan leg u een notaris vast dat je, je kinderen een bedrag schuldig bent. Het geld wordt dus niet overgemaakt en blijft op je eigen rekening staan. Met andere woorden: je schenkt een bedrag aan je kinderen, maar leent dit bedrag gelijk weer terug. Door die schuld wordt je vermogen lager. Hierdoor valt bij je overlijden je erfenis lager uit. Voordeel van deze constructie is dat je zelf nog steeds de beschikking blijft houden over je geld. Je kinderen kunnen het geld namelijk pas opeisen als jij en/of je partner komt/komen te overlijden. Zolang de schenking niet opeisbaar is moet je als schenker jaarlijks 6% rente over het geschonken bedrag betalen aan je kinderen.

Goed om te weten over schenken op papier

6% rente per jaar

De Belastingdienst zal een schenking op papier alleen als aftrekpost toestaan in bij de aangifte  erfbelasting als je jaarlijks 6% rente betaalt aan de kinderen. De rente moet ook daadwerkelijk betaald worden; daarmee staat of valt deze constructie voor de Belastingdienst. Dit betekent ook je bankafschriften van de rentebetalingen goed moet bewaren. De Belastingdienst kan je erfgenamen vragen om deze te overleggen.

Opeisbaarheid schenking

De schenking kunnen je kinderen pas opeisen bij je overlijden. Daarnaast kan je de volgende opeisbaarheidsgronden opnemen:

  • als je failliet gaat, surseance van betaling aanvraagt of in de schuldsanering terecht komt;
  • als je een beroep doet op een uitkering van overheidswege waarvoor een vermogenstoets geldt;
  • als je naar een verzorgingshuis gaat waarbij het opeisbaar zijn van de schenking leidt tot een lagere eigen bijdrage;
  • als je of je partner gaat hertrouwen in gemeenschap van goederen;
  • als je onder bewind of curatele wordt gesteld en het geld niet nodig hebt voor je eigen verzorging.

Uitsluitingsclausule of privéclausule

Met een uitsluitings- of privéclausule voorkom je dat je schenking gedeeld moet worden met een eventuele huwelijks- of geregistreerd partner van je kind(eren) als het huwelijk of het geregisterd partnerschap onverhoopt eindigt in een echtscheiding. Vooral bij een schenking op papier is een uitsluitingsclausule uitermate belangrijk. Je kunt daarmee mogelijk nare situaties voorkomen. Mocht een kind bijvoorbeeld gaan scheiden, dan kan de ex-partner zijn/haar helft van de waarde van de schenking opeisen wanneer de uitsluitingsclausule niet is opgenomen. Het kind kan dan niet anders dan de waarde aan de ex-partner vergoeden en wachten tot de vordering op de ouders opeisbaar is geworden.

Herroepen van mijn schenking

Je weet niet hoe oud je wordt of wat de politiek beslist. Mogelijk heb je, je geld hard nodig voor je eigen verzorging. Het is daarom verstandig om de schenking op papier herroepelijk te maken. Dit betekent dat je de schenking kunt terugdraaien. Herroepen van een schenking is mogelijk als je dit schriftelijk laat vastleggen bij de schenking. Zo kan je in de schenkingsakte opnemen dat je de schenking kan herroepen in concrete situaties zoals faillissement van het kind . Het is ook mogelijk te bepalen dat je de schenking altijd kan herroepen zonder dat daarvoor een concrete situatie nodig is. Zo hou je controle over je eigen vermogen en de schenkingen die u gedaan hebt. Let op! Eventueel betaalde rente kan niet teruggevorderd worden.

Inbreng schenking

Soms heb je als ouder redenen om aan één van de kinderen een schenking op papier te doen. Wil je voorkomen dat andere kinderen benadeeld worden dan kan je bepalen dat deze schenking op papier ingebracht worden in je nalatenschap. Op deze wijze wordt er bij het verdelen van je erfenis rekenkundig rekening gehouden met de ontvangen schenking op papier. Het andere kind ontvangt dan meer uit je erfenis. Let op! de betaalde rente wordt niet gezien als schenking. Dit kan ervoor zorgen dat kinderen uiteindelijk toch ongelijk bevoordeeld worden.

Zelf tekenen

Aangezien een schenking op papier uitgevoerd wordt na je overlijden heeft het dezelfde status als een testament. Deze moet je dus altijd zelf komen tekenen bij de notaris. De notaris zal de schenkingsovereenkomst ook inschrijven bij het Centraal Testamenten Register.

Toestemming partner

Wil je een schenking doen en ben je getrouwd of geregistreerd partner  dan heb je toestemming van je partner nodig voor de schenking.

Inkomstenbelasting voordeel bij schenken op papier

De schenking op papier levert voor jou een aftrekbare schuld op in de inkomstenbelasting. Deze schuld valt in box 3 en wordt afgetrokken van je bezittingen in box 3. Van het totaal aan schulden in box 3 mag u de eerste € 3.000 per persoon (2016) niet aftrekken. Voor fiscale partners kunt het hiervoor genoemde bedrag verdubbelen (€ 6.000). De schenking op papier is voor je kinderen, als die ouder zijn dan 18 jaar, een vordering die behoort tot het vermogen in box 3. Je kinderen moeten hierover inkomstenbelasting betalen als het totale vermogen (min eventuele schulden) in box 3 hoger is dan € 24.437 (2016). Heeft je kind een fiscaal partner dan geldt het bedrag van € 48.874 (2016). De ontvangen rente is onbelast, omdat het in box 3 niet relevant is wat iemand werkelijk aan inkomsten ontvangt. Het gevaar met schenken op papier schuilt erin dat je belastbaar vermogen gaat creëren. Stel dat je alleen een eigen woning hebt met een flinke overwaarde en je kinderen boven de belastingvrije voet van box 3 uitkomen dan zorgt een schenking op papier voor een heffing die er voor de schenking op papier niet was. Je woning zit namelijk in box 1. Door te schenken op papier krijg je  een schuld in box 3. Wanneer je geen spaargeld hebt, dan kan je dat nergens tegen afzetten. Als je kinderen boven het heffingsvrij box 3 vermogen uitkomen dan betalen zij per saldo 1,2% belasting over de schenking op papier. Was deze schenking er niet geweest dan had  je kinderen kind niks hoeven afdragen aan inkomstenbelasting.

Erfbelasting

Met schenken op papier kan je, je erfgenamen besparen op de erfbelasting. Hoeveel? Maximaal 20% over het geschonken bedrag en de betaalde rente. Hoeveel exact? Dat is afhankelijk van je persoonlijke situatie. De volgende factoren zijn hierbij van belang:

  • relatie tot je erfgenamen (tarieven en vrijstellingen);
  • waarde van de erfenis (omvang van de verkrijging per erfgenaam);
  • gekozen testamentvorm;
  • je levensverwachting.

Je betaalt pas erfbelasting als je meer krijgt dan de vrijstelling. In bepaalde situaties betaalt u helemaal geen erfbelasting omdat u niet meer krijgt dan het vrijgestelde bedrag. Als je erfbelasting moet betalen, dan kan zelf berekenen hoe hoog het bedrag is>>>. Voor uw kinderen geldt dat, zodra zij per kind meer erven dan € 20.047,- , zij 10% betalen over een bedrag tussen de € 0,- en € 121.296,- en 20% over het meerdere (cijfers 2015). Schenk je dus een vrijgesteld bedrag aan een kind dat daarover (zonder schenking) 10% of 20% erfbelasting betaalt dan bespaart u het kind 10% of 20%.

 

Wil je schenken op papier? En geen zin in hoge kosten? Vraag dan je schenkingsovereenkomst online aan via VanDeNotaris.nl. Je regelt online wat er in je schenkingsakte komt en je krijgt gelijk antwoord op al je vragen. Hier vind je het online aanvraagformulier voor een schenking op papier: aanvraagformulier schenken op papier online. De kosten voor een schenkingsovereenkomst? Je hebt al een schenking vanaf € 275,- inclusief btw recherches en inschrijving in het centraal testamenten testamenten register (CTR).