Partner aanmelden voor nabestaandenpensioen ?

Partner aanmelden voor nabestaandenpensioen ?

Nabestaandenpensioen is het pensioen dat na jouw dood uitgekeerd wordt aan je nabestaanden. Voor de achterblijvende partner is er partnerpensioen. Voor de achterblijvende kinderen is er wezenpensioen. Het is van belang dat je nabestaanden ingeval van jouw overlijden financieel kunnen rondkomen. Op je pensioenoverzicht kun je zien welk inkomen er voor je gezin is als jij overlijdt. Een overzicht van al je pensioenen vind je op mijnpensioenoverzicht.nl. Inloggen kan met behulp van je DigiD.

Partner aanmelden voor nabestaandenpensioen

Door je partner aan te melden bij je pensioenverzekeraar regel je dat je partner nabestaandenpensioen ontvangt als jij overlijdt. Als je getrouwd bent of geregistreerd partner (dus geen notarieel samenlevingscontract) dan krijgt je partner automatisch recht op nabestaandenpensioen. Woon je samen dan moet je, je partner aanmelden bij je pensioenverzekeraar en voldoen aan een aantal voorwaarden.

Voorwaarden aanmelden partner nabestaandenpensioen

Om je partner aan te melden bij je pensioenverzekeraar moet je voldoen aan een aantal voorwaarden. Let op de voorwaarden kunnen per pensioenverzekeraar verschillen. De meeste pensioenverzekeraars stellen de volgende voorwaarden:

  • Je bent jonger dan 67 jaar;
  • Je hebt een samenlevingscontract dat vóór je 67 ste is opgesteld door een notaris;
  • Uit het samenlevingscontract blijkt dat jij en je partner in elkaars levensonderhoud voorzien;
  • Je bent beide ongehuwd en niet als partner geregistreerd;
  • Jij en je partner zijn allebei ouder dan 18 jaar;
  • Je woont samen met je partner op 1 adres en zijn beiden op dit adres ingeschreven bij de gemeente.

Als aanvullende voorwaarde wordt soms gesteld dat het samenlevingscontract minstens een half jaar (of langer) voor het overlijden is getekend. Ben je familie van elkaar? En is je relatie: ouder en kind, grootouder en kleinkind of schoonouder en schoondochter/schoonzoon? Dan kan je, je partner niet aanmelden. Met andere familieleden kan dit wel.

Notarieel samenlevingscontract

Een notarieel samenlevingscontract is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat bij overlijden van de ene partner de langstlevende partner aanspraak kan maken op het nabestaandenpensioen. Het kan over behoorlijk wat geld gaan als de langstlevende de ene partner bijvoorbeeld 20 jaar overleeft. Regel dus nu online een notarieel samenlevingscontract voordat het te laat is >>>>

Einde relatie afmelden partner

Het ligt aan de situatie of je, je partner moet afmelden bij het pensioenfonds. Als je gehuwd was of een geregistreerd partnerschap had en je bent woonachtig in Nederland, dan hoef je een partner niet zelf af te melden. De ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap wordt automatisch aan het pensioenfonds doorgegeven via de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) (Let op! afspraken over het pensioen binnen 2 jaar melden bij je pensioenverzekeraar). In alle andere gevallen is het wél nodig de partner schriftelijk af te melden. Bij beëindiging van de samenleving moet je aan het pensioenfonds een door beide partijen ondertekende verklaring overleggen. In de verklaring moet de datum vermeld staan waarop de relatie is beëindigd. Informeer bij je pensioenverzekeraar naar de specifieke voorwaarden. In het samenlevingscontract kan je een bepaling opnemen dat jullie over een weer verplicht afstand moeten doen van het nabestaandenpensioen. Zo blijft er meer over voor een nieuwe partner. Het is ook mogelijk om nabestaandenpensioen te ruilen voor een hoger ouderdomspensioen als je geen partner meer hebt. Let op pensioenuitruil is niet altijd mogelijk. Het kan alleen bij pensioenregelingen waarbij het nabestaandenpensioen op opbouwbasis is verzekerd.

Artikel partnerpensioen samenlevingscontract VanDeNotaris.nl

Vraag je online een samenlevingscontract aan via VandeNotaris.nl dan treft u de volgende bepalingen aan in je samenlevingscontract:

  1. Partijen wijzen elkaar over en weer aan als partnerpensioengerechtigde om in aanmerking te komen voor partnerpensioen (nabestaandenpensioen) ingeval de pensioenregeling(en) waaraan partijen (zullen) deelnemen een partnerpensioen kent (kennen). Partijen verklaarden ermee bekend te zijn dat zij, om in aanmerking te komen voor een partnerpensioen, aan alle door het respectievelijk pensioenreglement gestelde eisen moeten voldoen, en zich ervan bewust te zijn dat door het enkele feit dat zij een samenlevingscontract hebben nog geen pensioenaanspraken ontstaan. Partijen verklaarden deze wederzijdse aanwijzingen te hebben geaccepteerd.
  2. Indien voor de aanwijzing tot partnerpensioengerechtigde bijzondere vereisten worden gesteld aan de inhoud van een samenlevingscontract, dan worden de voorwaarden van de onderhavige overeenkomst reeds nu voor alsdan aangevuld met de voorschriften welke nodig mochten zijn om partijen voor een aanwijzing als partnerpensioengerechtigde in aanmerking te laten komen.

Artikel stopzetten verdere opbouw rechten partnerpensioen VanDeNotaris.nl

Indien één van partijen niet langer wenst de ander in aanmerking te laten komen voor (verdere opbouw van) partnerpensioen op grond van de pensioenregeling waaraan wordt deelgenomen, zal de betreffende partij dit door middel van een aangetekend schrijven met bericht van ontvangst aan het pensioenlichaam mededelen. In dit laatste geval geldt de dag van ontvangst van gemeld schrijven als dag van herroeping van de aanwijzing.

Optioneel: Artikel afstand van reeds opgebouwde rechten op partnerpensioen

Ieder van de comparanten is verplicht om op verzoek van de andere partij afstand te doen van eventuele door hem/haar als gevolg van de aanwijzing als partnerpensioengerechtigde opgebouwde rechten op nabestaandenpensioen. Partijen verlenen elkaar over en weer onherroepelijk volmacht om deze afstand te bewerkstelligen.

Indien gewenst kan er nog een bepaalde periode gekoppeld worden aan de verplichting tot het doen van afstand. Bijvoorbeeld dat er verplicht afstand gedaan moet worden als de relatie minder lang heeft geduurd dan vijf jaar.

Verevening van pensioenrechten van samenwoners

Als je samenwoont met je partner als ware gehuwd dan kan het wenselijk zijn om ouderdomspensioenrechten te verevenen. Denk aan de situatie waarbij een van de partners stopt met werken om voor de kinderen te zorgen terwijl de andere partner carrière maakt en ouderdomspensioen opbouwt. Loopt de relatie stuk dan zit degene die voor de kinderen heeft gezorgd zonder ouderdomspensioen (en alimentatie tenzij daar afspraken over zijn gemaakt). Gehuwden en geregistreerde partners vallen onder de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (Wet VPS).

De Wet VPS geldt dus niet voor samenwoners. Je kunt wel zelf afspraken maken over de verdeling van het pensioen, in een notarieel samenlevingscontract. Voor veel pensioenuitvoerders is een samenlevingscontract via de notaris een voorwaarde voor een partnerpensioenregeling. In de praktijk is het uitvoeren van deze afspraken sterk afhankelijk van je pensioenverzekeraar. Informeer dus vooraf bij je pensioenverzekeraar om te voorkomen dat je regelingen maakt die niet uitvoerbaar zijn.Samenlevingscontract nodig zonder gedoe? En geen zin in hoge kosten en meerdere keren langskomen? Vraag dan je samenlevingscontract aan via VanDeNotaris.nl. Wij leggen je de gevolgen van de samenwoning rustig en helder uit en je krijgt gelijk antwoord op al je vragen. Hier vind je het aanvraagformulier: aanvraagformulier samenlevingscontract online. De kosten voor een samenlevingscontract zijn vanaf € 499,- inclusief btw recherches en inschrijving in het centraal testamenten register (CTR).

Interessante links:

DGA’s en samenwonen let op je pensioen brief met toezeggingen aan je partner

Rijksoverheid: Pensioen

Brochure Notaris samenlevingscontract huwelijksevoorwaarden