Schenken op papier

v.a.€ 495,-

Door te schenken kan je iemand heel blij maken en daarbij ook in veel gevallen belasting besparen. Door een schenking verklein je, je erfenis. Des te kleiner je erfenis des te minder erfbelasting je erfgenamen betalen. Door te schenken kan je ook profiteren van de (jaarlijkse) vrijstellingen voor de schenkbelasting (belasting over een schenking). Als er meer geschonken wordt dan het vrijgestelde bedrag, betaalt de ontvanger van de schenking schenkbelasting over het gedeelte van de schenking dat hoger is dan het vrijgestelde bedrag. Wil je wel profiteren van de schenkbelastingvrijstellingen maar nog niet het geld overmaken naar je kinderen dan kan je ook schenken op papier.

Wat is een schenking op papier?

Schenken op papier is een eenvoudige en zeer doelmatige manier om op de erfbelasting, inkomstenbelasting en de eigen bijdrage AWBZ te besparen. Als je schenkt op papier legt je bij de notaris vast dat je de begunstigde een bedrag schenkt en tegelijk leen je hetzelfde bedrag terug.  Het geld wordt dus niet overgemaakt en blijft onder voorwaarden bij jou als schenker. Zolang de schenking niet opeisbaar is moet jij als schenker jaarlijks 6% rente over het geleende bedrag betalen aan de begunstigde. Doe je dat niet dan ziet de Belastingdienst dit niet als een schuld met als gevolg dat je alsnog erfbelasting moet betalen over het “geschonken” geld.

Waarom zou ik schenken op papier?

Een schenking op papier is vooral verstandig als je geen contant geld wilt schenken of ter beschikking hebt. Het zit geld zit bijvoorbeeld vast in beleggingen of onroerend goed of andere zaken die niet direct contant te maken zijn. Door een schenking op papier bespaar je erfbelasting voor je kinderen. Daarnaast kan het gunstig uitpakken voor de inkomstenbelasting en betaal je wellicht minder zorgbijdrage als je in een AWBZ instelling terecht komt.

Stappenplan

Hoe werkt het online aanvragen van een voordelige schenkingsakte?

Vul je gegevens in, de gegevens van de begiftigde(n), het bedrag wat je wil schenken en de voorwaarden die je belangrijk vindt

Je ontvangt een concept akte en Indien noodzakelijk ontvangen de begiftigden een volmacht voor het aanvaarden/aannemen van de schenking

Wij maken een afspraak voor het tekenen van de schenkingsovereenkomst

Je tekent bij de notaris en de schenking is geregeld. Zo nodig schrijft de notaris de schenking in, in het centraal testamentenregister.

Veelgestelde vragen

Rente bij schenken op papier en de vermogensbelasting van 2022

Mijn vader is voornemens te gaan schenken op papier aan ons. Mijn vraag is gericht op de gevolgen van de nieuwe wetgeving voor wat betreft de vermogensbelasting. En daarmee dus de gevolgen voor de kinderen. Door een schenking op papier stijgt ons vermogen en daalt het vermogen van onze vader. Boven de vastgestelde grens betalen wij vermogensbelasting. Op dit moment is irrelevant hoeveel rente je over die schenking/lening ontvangt. Dat verandert m.i.v. 2022. Dan wordt de hoogte van de rente wel relevant. Immers, alles meer dan 400 euro is dan belast. Met een rente van 6% over de schenking/lening zal dat al snel het geval zijn. Nu kunnen wij als kinderen de rente terug schenken aan  onze vader. Wordt daarmee de ontvangen rente dan ook op nihil gesteld? Dan wel, hoe kunnen we anticiperen op toekomstige wetgeving vwb de vermogensbelasting over de schenking/lening? Antwoord: Nee, door terug te schenken wordt de rente niet op nihil gesteld. Bovendien is het van belang voor de aftrek voor de erfbelasting de rente aantoonbaar daadwerkelijk jaarlijks wordt voldaan. Alternatieven zijn: De schenkingen op papier aflossen en vader het geld te laten lenen tegen een lagere rente. Als u de aflossing en lening op dezelfde dag doet dan kan de Belastingdienst die zien als een opzetje om belasting te besparen. U doet er verstandig aan om er wat tijd tussen te laten vallen en andere bedragen uit te lenen dan er op papier zijn geschonken.

Verplichte inschrijving CTR van een schenking op papier ?

Volgens de Wet op het centraal testamentenregister moeten notariële akten die een schenkingsovereenkomsten of andere giften bevatten met de strekking dat zij pas na het overlijden van de schenker of gever zullen worden uitgevoerd (schenking op papier) ingeschreven worden in het CTR. De notaris moet daar zorg voor dragen.

Hoe kan ik een schenking op papier herroepen?

Via notariële akten heb ik jaarlijks aan een aantal kinderen de maximale schenkingsvrijstelling geschonken en direct weer teruggeleend. 6% rente wordt jaarlijks betaald. Alles met recht om te herroepen. VRAAG Als ik nu zo'n schenking wil herroepen, via welke akte / document gaat dat dan? ANTWOORD: Een herroepelijke schenking is een schenking onder ontbindende voorwaarde. Het herroepen van de schenking heeft geen terugwerkende kracht. De rente hoeft dus niet terugbetaald te worden. Eventueel betaalde schenkbelasting mag (deels) teruggevraagd worden. Als de schenkingsakte geen nadere bepaling bevat over de wijze van herroepen dus slechts de melding dat de schenking herroepelijk is, kan herroeping door het sturen van een brief aan de begiftigde met een kennisgeving van de herroeping (7:177 lid 2 BW).  

Telt de rente bij een schenking op papier mee voor de legitieme?

Nee, de rente telt niet mee voor het berekenen van de legitimaire massa. Wanneer een kind onterft is en een beroep doet op zijn legitieme dan wordt er ook gekeken naar schenkingen aan andere erfgenamen. Dit wordt gedaan omdat een ouder anders heel makkelijk zijn geld weg kan schenken en zodoende de legitieme kan uithollen. In een zaak voor het Hof was er een discussie of naast de hoofdsom van een schenking op papier ook de rente meegenomen moet worden in de legitieme berekening. Volgens het Hof moeten de schenkingen op papier gezien worden als de hoofdsom, waarbij de schenkers de verplichting op zich hebben genomen om over de nog niet opeisbare bedragen jaarlijks een rente te vergoeden. Volgens het Hof is de betaling van de rentevergoeding een afzonderlijke verplichting als gevolg van het feit dat de bedragen pas na het overlijden van de schenkers opeisbaar worden. De hoofdsom en de rentevergoeding hebben een andere grondslag. Volgens het Hof zijn de rentebetalingen dus niet als schenkingen aan te maken. De berekening van de legitimaire massa hoeft dus niet gecorrigeerd te worden met de betaalde rente. ECLI:NL:GHSHE:2016:1432 Door te schenken op papier kan je dus kinderen die je wilt onterven benadelen. Vraag direct een schenking op papier aan>>>

Gevolgen niet bekrachtiging onderhandse schenkingsovereenkomst?

Ik heb een vraag over het vastleggen van een jaarlijkse schenking van mijn ouders aan mij en mijn zus op papier. U geeft aan dat we op de jaarlijkse notaris kosten kunnen besparen door een onderlinge overeenkomst op te stellen en deze om de paar jaar te bekrachtigen bij de notaris. Hoe werkt dit voor de Belastingdienst? Aangezien zij de bedragen in een notariële akte willen zien. De bedragen komen dan niet overeen met de akte. Dus stel we hebben drie jaar de maximale schenking van zeg 5320 ontvangen maar niet bekrachtigd in een notariële akte maar in een onderlinge overeenkomst, is dit bedrag dan wel officieel geschonken en vrij van erfbelasting? Antwoord: De onderhandse schenkingsovereenkomsten dienen verantwoord te worden voor de inkomstenbelasting. Zoals u opmerkt wil de Belastingdienst dat er bij overlijden sprake is van een notariële akte om de schuldig erkende bedragen als aftrekpost te erkennen voor de aangifte erfbelasting. Aan deze eis is pas voldaan als de onderhandse schenkingsovereenkomsten bekrachtigd worden bij notariële akte. Als een van de schenkers overlijdt voordat de schenkingsovereenkomsten zijn bekrachtigd dan is er dus niet voldaan aan de vereiste van een notariële akte. In die situatie komen de onderhandse schenkingsovereenkomsten voor wat betreft de aangifte erfbelasting dus niet in aftrek op het saldo van de nalatenschap. Met als gevolg dat er meer erfbelasting is verschuldigd. Voor de goede orde merk ik op dat er voor de inkomstenbelasting niets verandert. Wil je zekerheid dan ga je jaarlijks na de notaris. Wel zal moeten vaststaan dat de schuldigerkenning inderdaad in het verleden heeft plaatsgevonden. De notaris moet voorzien worden van bewijsstukken dat de schenkingen daadwerkelijk hebben plaatsgevonden.

Is de verhoogde vrijstelling van € 100.000,- is ook van toepassing op een buitenlandse woning?

Een verhoogde vrijstelling geldt voor de schenking voor een eigen woning van een kind. De vrijstelling is daarmee in beginsel alleen van toepassing op de eigen woning die daadwerkelijk in de heffing van de Nederlandse inkomstenbelasting is betrokken. Ook voor een buitenlandse eigen woning die niet in de Nederlandse inkomstenbelasting wordt betrokken, kan de vrijstelling worden verleend. Belangrijk daarbij is de controlemogelijkheid. De vrijstelling geldt namelijk alleen als de schenking daadwerkelijk is besteed aan de eigen woning (artikel 5 van de URSE). De staatssecretaris legt de Successiewet zo uit dat de vrijstelling ook kan worden verleend voor een schenking voor de eigen woning van een kind gelegen in een land waarmee Nederland een verdrag ter voorkoming van dubbele belasting heeft afgesloten waarin de uitwisseling van fiscale informatie is geregeld. De vrijstelling geldt uiteraard alleen als de woning voor het kind voldoet aan de uitgangspunten van de eigen woning regeling.

Wat zijn de gevolgen voor de inkomstenbelasting bij een schenking op papier

Vraag: Stel Ko heeft € 25.000 op zijn rekening en wil € 5.000 per kind schenken op papier aan zijn twee kinderen. Verlaagt dan nadat dat geregeld is ook zijn vermogen met € 10.000 en komt hij zo bijvoorbeeld niet in het vizier van de vermogensbelasting of blijft de belastingdienst zijn vermogen als € 25.000 zien? Antwoord: Als je een bedrag op papier schenkt heb je een schuld aan de kinderen. Deze schuld mag u aftrekken van uw bezittingen in uw aangifte inkomstenbelasting. Door het aftrekken van de schuld worden uw bezittingen (uw vermogen) in box 3 verlaagd. U betaalt dan minder of geen belasting over uw vermogen. Daarnaast verlaagt een schenking op papier de omvang van uw erfenis. Uw kinderen moeten op hun beurt weer een vordering opgeven. Bij een schenking op papier is het ook van belang om te bekijken wat de gevolgen zijn bij uw kinderen. Als uw kinderen boven de € 25.000 aan box 3 vermogen zitten en u zit er onder dan gaat u van onbelast vermogen voor de inkomstenbelasting belast vermogen maken bij uw kinderen. Jaarlijks betalen zij dan inkomstenbelasting en verdampt na 7 of 8 jaar het erfbelastingvoordeel als er sprake is van 10% belastingheffing. 

Rente betalingen schenkingen op papier zijn niet meer te bewijzen. Wat kunnen wij doen?

Mijn vader heeft vanaf 2000 aan zijn kinderen en kleinkinderen een schenking op papier gedaan. Nu begreep ik dat wij alle betaalbewijzen van de rente moeten overleggen. Die hebben wij niet meer! Komen wij hierdoor in de problemen als er met onze vader wat gebeurt? Antwoord: Het is van belang om elk jaar de rente aan de (klein)kinderen te betalen. Het bedrag kan jaarlijks in één bedrag worden betaald of in termijnen. Als de rente niet of niet over elk jaar is betaald, wordt de schuld niet als aftrekpost voor de erfbelasting geaccepteerd. Bij overlijden van uw vader moet de rentebetaling mogelijk worden bewezen. Daarom is het verstandig de rekeningafschriften van de rentebetaling te bewaren. In uw situatie zijn er 2 opties. Optie 1: De administratie compleet maken door het opvragen van bankafschriften. Een aantal banken bieden inmiddels de mogelijkheid om kosteloos tot 7 jaar terug rekeningafschriften via internetbankieren op te vragen. Optie 2: Uw vader kan de schulden aan de kinderen aflossen en dient minimaal 180 dagen na aflossing in leven blijven om het genot succesvol te laten eindigen. 

Gevolgen niet betalen rente schenking op papier

Als je schenking op papier hebt gedaan en betaalt de rente niet meer (door omstandigheden kan dat bijvoorbeeld niet meer) ziet de fiscus de schenking als niet gedaan en moet alsnog erfbelasting betaald worden over het geschonken bedrag. De fiscus beschouwt de schenking dan als niet gedaan. Betekent dat dat de oorspronkelijk betaalde schenkbelasting dan wordt terugbetaald of verrekend. Of is dan én schenkbelasting (die eerder is betaald) én erfbelasting verschuldigd? De schenking blijft bestaan. De schenking wordt echter belast door artikel 10 van de Successiewet 1956.  Volgens artikel 7 Successiewet 1956 mag hetgeen is opgeofferd door de schenker hierop in mindering worden gebracht. Het is mij niet bekend of de schenkbelasting gezien wordt als opoffering in de zin van dit artikel. Ik meen van wel aangezien je anders dubbel belast wordt.

Is een direct opeisbare lening en niet direct opeisbare lening in beide gevallen een schenking?

Ja, dat is mogelijk. Gratis geld bestaat niet in de ogen van de Belastingdienst. Niet direct opeisbare lening: Uitgangspunt is dat de lening zakelijk moet zijn. Als een niet direct opeisbare lening die een (onzakelijke) lage of geen rente draagt dan kan de Belastingdienst een schenking constateren. Voor niet opeisbare leningen met een looptijd van korter dan een jaar is het voordeel gelijk aan het verschil tussen de nominale waarde en de contante waarde van de lening en zal er geen schenking gezien worden. Voor niet direct opeisbare leningen met een looptijd van langer dan een jaar geldt dat het fictief vruchtgebruik geacht wordt ineens te zijn geschonken.  Direct opeisbare lening: In de Successiewet 1956 is artikel 15 opgenomen. Die belast een direct opeisbare lening die geen rente draagt, of waarbij de rente niet zakelijk is.  Op grond voornoemd artikel wordt de schuldenaar geacht het vruchtgebruik over de vordering te hebben verkregen. De Belastingdienst ziet 6% als zakelijk. Alles lager wordt gezien als een vruchtgebruik van jaar tot jaar. Van geval tot geval moet bekeken worden wat het meest gunstige is. Uiteraard is het ook mogelijk een zakelijke rente op te nemen en jaarlijks de rente te schenken. In dat laatste geval is er alleen maar een schenking te constateren als de rente geschonken wordt.

Hoe moet ik aangifte doen voor de schenk- en erfbelasting?

Met ingang van 1 januari 2017 is het verplicht om voor schenkingen en erfenissen het voorgeschreven papieren of digitale aangifteformulier voor de schenk- en erfbelasting te gebruiken. Op deze manier wil de Belastingdienst waarborgen dat de aangiften gestructureerd binnenkomen en de juiste gegevens bevatten.

Kan mijn moeder in 1 akte verschillende personen meenemen?

Als mijn moeder wil schenken op papier aan mij en mijn broer (beide boven de 40 jaar) en eventuele derden moet er jaarlijks een akte worden opgemaakt. Is het een akte per persoon of kan mijn moeder in 1 akte verschillende personen meenemen? Met andere woorden moet 1 x of meerdere keren bij de notaris worden afgetikt ? Je kan in een akte meerdere personen meenemen.

Schenking aan een stiefkind ook vrijgesteld?

"Mag een stiefmoeder haar stiefzoon (Zoon van de man waarmee zij trouwde maar niet haar eigen zoon is) ook een belastingvrije schenking doen van €5.304 per jaar? Voor de schenk- en erfbelasting zijn stiefkinderen gelijk aan eigen kinderen. Voor een schenking van de stiefmoeder aan haar stiefkind geldt dus ook de jaarlijkse vrijstelling van € 5.304,-. De vrijstelling geldt vanuit het stiefkind. Krijgt het stiefkind nog een schenking van de andere ouder in hetzelfde kalenderjaar dan geldt maar een keer de vrijstelling en is het meerdere belast. Dit is opgenomen in art. 2 lid 3 onderdeel i AWR en artikel 19 van de Successiewet 1956 inhoudende dat een kind een eerstegraads bloedverwant en aanverwant is in de neergaande lijn. Fiscaal gezien zijn stiefkinderen en "schoonkinderen" ook kinderen.  

Kan een uitsluitingsclausule achteraf bedongen worden?

Nee, het is niet mogelijk om achteraf een uitsluitingsclausule te bedingen bij een schenking. Dit moet bij de schenking gedaan worden of mag ook vooraf overeengekomen worden.

Aan wie wordt een schenking op papier toegerekend bij een gemeenschap van goederen?

Toerekening schenking op papier: Als een van de echtgenoten die in gemeenschap van goederen is gehuwd, schenkt, is het afhankelijk van de huwelijksdatum of de schenking ten laste komt van de gemeenschap van goederen of ten laste van het vermogen van de schenkende echtgenoot. Art 1:94 lid 5 BW is namelijk niet van toepassingen op een gemeenschap van goederen die is ontstaan voor 1 januari 2012. Is de gemeenschap van goederen voor 1 januari 2012 ontstaan dan komt de schuld die ontstaat bij een schenking op papier ten laste van de huwelijksgemeenschap.

Zijn schenkingen opeisbaar door de intrek in een verzorgingstehuis?

Onze moeder woont sinds vorig jaar in een verzorgingshuis. Zij doet jaarlijks schenkingen op papier aan de kinderen en kleinkinderen. Zijn deze schenkingen opeisbaar door haar intrek in een verzorgingstehuis? In beginsel zijn schenkingen op papier opeisbaar bij het overlijden van de schenker. In een schenkingsovereenkomst kunnen extra voorwaarden overeengekomen zijn waardoor de ontstane schuld eerder opeisbaar is. Kijk dus goed naar de inhoud van de schenkingsovereenkomst. Opname in een instelling waarvoor een eigen bijdrage verschuldigd is, kan zo'n extra opeisbaarheidsgrond zijn. Vaak is hierbij opgenomen dat dit wel moet zorgen voor een lagere eigen bijdrage. Een andere bepaling kan zijn dat de schenker altijd vrijwillig de ontstane schuld mag aflossen. Aangezien een schenking op papier reeds het box III vermogen verlaagt, zorgt het uitbetalen van deze vordering voor alsnog niet tot een lagere eigen bijdrage. Bedacht moet worden dat dan ook de rentebetalingen stoppen. Dit is minder aantrekkelijk als er nog vermogen overgeheveld moet worden naar de (klein)kinderen.  

Wat is het voordeel van een kleinkind legaat?

Door je kleinkinderen een bedrag te legateren, kan je bijna altijd erfbelasting besparen. Net als je kinderen mag je, je kleinkinderen ook een bedrag van € 20.047 (2015) belastingvrij nalaten.  Door dit te doen gaat er al een deel van je erfenis door naar je kleinkinderen. De kinderen betalen hierdoor minder erfbelasting. Het legaat is zo vorm te geven dat je kinderen het geld beheren voor je kleinkinderen en dus kunnen bepalen wanneer ze erover kunnen beschikken. Ook is het legaat zo vorm te geven dat per gezin er evenveel wordt ontvangen. Zo krijgt ieder kind evenveel maar zit het verschil in de belastingheffing.  

Wanneer moet de rente betaald zijn bij overlijden van de schenker?

Wat als de schenker overlijdt voor het betalen van de rente? Voor de nog niet verschuldigde rente over de op het moment van overlijden nog lopende termijn geldt het volgende. Als deze rente na overlijden wordt betaald, kan wordt deze betaling als geldig aangemerkt worden mits de rentetermijn maximaal een jaar is.

Kan ik een onderhandse schenking op papier alsnog bekrachtigen bij notariële akte?

Ja, als een papieren schenking (schuldigerkenning uit vrijgevigheid) in het verleden in een onderhandse akte is vastgelegd, dan kan deze onderhandse schenking tijdens leven van de schenker alsnog bij notariële akte worden bekrachtigd. Het moet dan wel vaststaan dat de schuldigerkenning inderdaad in het verleden heeft plaatsgevonden. Deze bewijsstukken moeten aan de notariële akte gehecht worden.

Hoge Raad bevestigt dat een notariële akte nodig is bij een schenking op papier

De Hoge Raad bevestigd dat een pas bij overlijden opeisbare schuldigerkenning uit vrijgevigheid (schenking op papier) vervalt door het overlijden van de schenker omdat zij niet ertoe strekt te worden uitgevoerd bij leven van schenker. Een notariële akte is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de schuld aftrekbaar is voor de erfbelasting.

Rente vergeten bij een schenking op papier?

Wat moet je doen als je een rente termijn vergeten bent bij een schenking op papier? Als er geen of te weinig rente is betaald, dan is het noodzakelijk om de schuld tenminste 180 dagen voor je  overlijden af te lossen. Ook is het mogelijk om de te weinig betaalde rente alsnog te betalen. Let hierbij op dat je ook de rente over de te weinig betaalde rente voldoet. Lees hier het besluit>>> erfbelasting-toepassing-van-artikel-10-van-de-successiewet-1956.

Wanneer betaal je geen erfbelasting over een schenking op papier?

Bij een schenking op papier (schuldigerkenningen uit vrijgevigheid) kan bij overlijden van de schenker (schuldigerkenner) sprake zijn van een belaste verkrijging voor de erfbelasting. Er wordt bij een papier schenking geen erfbelasting geheven over het geschonken bedrag als de schenker daadwerkelijk jaarlijks een vergoeding betaalt van 6% over het door de schenker schuldig erkende bedrag.

Blijft deze schenking nu meetellen voor vermindering van de erfbelasting?

Ik heb in het verleden (2000) een schenking uit vrijgevigheid met terug lening (schenking op papier) gedaan aan mijn kinderen. De afgesproken rente bedroeg 7,5%. Deze was tussentijds te wijzigen, volgens de notaris destijds zelfs naar 0%, via een onderlinge overeenkomst. Dit laatste is ook gebeurd. Per 2010 is deze rente weer gewijzigd in 6%. Blijft deze schenking nu meetellen voor vermindering van de erfbelasting? ANTWOORD: Nee, de Belastingdienst is onverbiddelijk. Een beetje genot (periode van 0%) is ook genot en zal dus belast worden met erfbelasting. Oplossing: Tenminste 180 dagen voor uw overlijden de schenking aflossen of alsnog rente met rente over rente betalen om het "genot" weg te nemen.

Mijn echtgenoot kan geen toestemming geven. Wat nu?

Als er geen levenstestament is, kan je de rechter bij afwezigheid of onmogelijkheid van de andere echtgenoot vragen om vervangende toestemming (artikel 1:88 lid 6 BW). Aangezien het een rechtbankverzoekschrift procedure is, heb je een advocaat nodig.

Kan ik zonder toestemming van mijn echtgenoot schenken?

Nee, je hebt toestemming van een echtgenoot nodig om te schenken. Alleen voor schenkingen die uitgevoerd worden na het overlijden heb je geen toestemming nodig van je echtgenoot. Het maakt niet uit of je gehuwd bent in gemeenschap van goederen of onder huwelijkse voorwaarden. Dit staat in artikel 1:88 BW.

Als ik vermogen schenk vanaf wanneer kan ik huurtoeslag aanvragen?

Mijn moeder gaat over 2 maanden naar een aanleunwoning. Zij heeft een eigen vermogen van € 200.000,- in de vorm van eigen woning en spaargeld. Om in aanmerking te komen voor huurtoeslag mag zij met haar inkomen maximaal € 35.448,- (2015) aan eigen vermogen hebben. Mijn vraag is: Als mijn moeder eenmalig € 165.000,- schenkt aan haar 4 kinderen dan zijn de kinderen over hun schenking boven de € 5.277 (2015) 10% schenkbelasting verschuldigd. Komt mijn moeder dan direct in aanmerking voor huurtoeslag of gaat men dan ook uit van het vermogen van 2 jaar geleden? Antwoord: De termijn van 2 jaar geleden wordt gehanteerd voor de berekening van de eigen bijdrage voor de AWBZ. Voor huurtoeslag wordt er voor het vermogen aangesloten bij de peildatum voor de inkomstenbelasting oftewel 1 januari 2015. Tot uw vermogen hoort onder meer spaargeld, aandelen en een vakantiehuis. Ook vermogen dat u hebt in het buitenland telt mee. Soms telt een deel van het vermogen niet mee >>>. Met andere woorden als uw moeder dit jaar schenkt zal zij pas vanaf 2016 aanspraak kunnen maken op huurtoeslag. Let erop dat de ouderentoeslag per 2016 verdwijnt>>>. Het maximale vermogen zal dan uitkomen rond de € 21.330,- (afhankelijk van de inflatiecorrectie). Let op! Voor de huurtoeslag lijkt dit aantrekkelijk maar wordt het voordeel niet te niet gedaan door de verschuldigde schenkbelasting?  

Wanneer kan ik schenken?

Als je denkt aan schenken dan moet je, je afvragen of je wel vrij kan beschikken over dat geld. Wijs gezegde is "niet uitkleden voor het naar bed gaan". Veel mensen hebben een overwaarde op hun eigen woning. Dat betekent dat je dit geld pas echt in handen krijgt na verkoop van je woning. Staat je geld op een spaar- en/of beleggingsrekening, of zit het in een lijfrentepolis? Dan moet je kijken of je direct over dit geld kan beschikken. Gelden er geen boetebedingen of andere voorwaarden? Heb ik het geld niet zelf nodig? Het volgende wat je, jezelf moet afvragen is of je het geld wel kan missen. Wellicht wil je de hoge eigen bijdrage van de AWBZ ontlopen maar wat als je later besluit om thuiszorg in te kopen. Hoet ga je dat betalen? Het is mogelijk om een schenking herroepen. Dit moet je wel afspreken met de begiftigde en in een notariële akte laten vastleggen. Ongelijke bevoordeling voorkomen Het kan zijn dat je één van de kinderen financieel een steuntje in de rug wilt geven. Openheid over de schenking of lening voorkomt problemen in de toekomst. Wil je iedereen gelijk behandelen dan kan je iedereen evenveel schenken of opnemen dat de schenkingen een voorschot zijn op de erfenis en dat deze verrekend moet worden. Op deze wijze krijgen alle kinderen evenveel. Wat je ook doet, laat de afspraken goed vastleggen. Een notariële akte biedt daarbij voordelen. Vraag de schenkingsakte direct aan>>>

Wie kan ik benoemen als bewindvoerder?

Als je verwacht dat je kinderen (nog) niet verantwoord met jou erfenis/schenking om kunnen gaan, kan je de erfenis/schenking onder bewind stellen en een bewindvoerder benoemen. Bijvoorbeeld als uw kinderen nog te jong zijn, geestelijke problemen hebben of verslaafd zijn aan drugs. Dit moet in het testament/schenkingsakte vastgelegd worden. Je kan zelf aangeven tot welke leeftijd het vermogen van het kind onder bewind staat. Je bent niet verplicht om de bij testament benoemde voogd ook tot bewindvoerder te benoemen. Iemand kan heel goed zijn met kinderen maar een ramp met geld dan is het verstandig om een aparte bewindvoerder te benoemen.

Regel direct je schenkingsakte online

Wat kosten een schenking op papier?

In de prijs voor een schenking op papier zijn inbegrepen: een volmacht van de begiftigden aan de schenkers. Het opstellen van de akte en toezending per e-mail, het ondertekenen van de akte en (zo nodig) aanmelding bij het CTR.

Schenkingsakte incl. btw€ 395,00
Verplichte onderzoeken (per persoon)€ 12,00
Leges Centraal testamenten register (1 schenker) incl. btw€ 5,50
Schenkingsaangifte (optioneel)€ 250,00
Toestemming aan de kantonrechter (alleen bij minderjarigen) per verzoek€ 75,-

Notaris blog

Hoe gaat het opvoeren van een schuld door schenking op papier in de praktijk?

Er is in een akte aan meerdere kinderen op papier geschonken. ? Zijn dit 3 ... Lees meer

Rente bij schenken op papier en de vermogensbelasting van 2022

Mijn vader is voornemens te gaan schenken op papier aan ons. Mijn vraag is gericht ... Lees meer