Testament opstellen

Heb je geen testament dan regelt de wet hoe je erfenis wordt verdeeld. Als je dat zelf wilt bepalen dan laat je een testament opstellen bij ons. Je bepaalt wie er wel en wie er niet van je erven. Daarnaast moet je goed kijken naar de gevolgen voor de erfbelasting.

Wat gebeurt er met je erfenis? Testament ja of nee? Wat staat er in een testament? Hoe kan ik iemand onterven? Ik woon samen erft mijn partner automatisch? Wat gebeurt er met mijn levensverzekeringen en pensioen? Kan ik een goed doel iets geven? Wat is vruchtgebruik? Wat moet ik voor mijn minderjarige kinderen regelen? Wat is voogdij en/of bewind? Waarom moet ik een executeur benoemen?

Lees het rustig na in de volgende brochures:

KNB:Alles over erven, testamenten en erfrecht in een brochure afbeelding  Overheid:brochure overheid over erfrecht

 

 

Stappenplan

Testament opstellen

Vul je gegevens in en beantwoord een aantal vragen om te weten wat je nodig hebt in je testament

test2

test3

test4

Veelgestelde vragen

Wanneer is vruchtgebruik op een woning gedefiscaliseerd?

Volgens artikel 5.4 van de Wet Inkomstenbelasting 2001 behoren niet tot de bezittingen de woning (goederen) waarop een vruchtgebruik rust ten behoeve van de echtgenoot (partner in de zin van de Successiewet 1956) van een overleden ouder van de belastingplichtige die is ontstaan door een in het testament opgenomen bepaling. Bij de kinderen zal het bloot eigendom voor de inkomstenbelasting genegeerd worden en bij de partner zal de volledige waarde belast worden.

Waarom ook testamenten bij een samenlevingscontract met verblijvingsbeding?

Een verblijvingsbeding regelt dat gemeenschappelijk bezit bij de andere samenwoonpartner komt bij een overlijden. Dit geldt alleen voor gemeenschappelijk bezit maar niet voor de rest (auto's, eigen spaargeld en vorderingen wegens meerinbreng bij een gezamenlijke woning). Kort overlijden na elkaar is jackpot voor de familie van degene die als laatst overlijdt zeker als de samenwoners een levensverzekering hebben afgesloten. In een testament regel je dat al je bezittingen bij elkaar terecht komen. Daarnaast kan je een regeling opnemen voor als jullie kort na elkaar overlijden alles netjes verdeeld wordt over beide families en ben je direct beschermd tegen erfrechtelijke aanspraken van eigen kinderen (vorderingen zij pas opeisbaar bij het overlijden van de langstlevende van jullie beiden).

Waarom een langstlevende testament met 1% erfdeel ?

In veel langstlevende testamenten wordt het erfdeel van de langstlevende partner op 1% gezet. Dit lijkt op een onterving van de langstlevende die normaal ook een kindsdeel krijgt. Door de 1% erfstelling is de langstlevende partner wel erfgenaam en geniet deze ook van de verzorgingsgedachte die uitgaat bij een langstlevende testament op basis van de de wettelijke verdeling. De langstlevende kan ondanks de 1% erfstelling namelijk beschikken over de hele nalatenschap. Alles wat naar de partner gaat is een dubbele vererving (vaak niet belast vanwege de hoge partnervrijstelling). Door het erfdeel zo klein mogelijk te maken worden de vorderingen van de kinderen groter. Het erfdeel wordt op vaak op 1% gezet om erfbelasting te besparen of te starten met een flexibel uitgangspunt. In het laatste geval wordt er ook een afvullegaat opgenomen voor de langstlevende die daarmee de erfdelen kan beïnvloeden en daarmee dus ook de verschuldigde erfbelasting.

Hoe kan ik een legaat aanvaarden of verwerpen?

Een legaat is een vorderingsrecht toegekend door een overledene in zijn of haar testament. In de wet staat dat je een legaat krijgt zonder aanvaarding noodzakelijk is (4:201 BW). Je houdt wel de bevoegdheid om een legaat te verwerpen zolang je deze niet expliciet hebt aanvaardt. Het is mogelijk om een legataris een termijn te stellen waarbinnen hij dient te verwerpen. Laat de legataris de termijn verlopen dan verliest hij zijn/haar recht om te kunnen verwerpen. Als je een legaat wil verwerpen dan is het aan te raden dat schriftelijk aan de erfgenamen/executeur te laten weten. De wet schrijft voor dat dit op ondubbelzinnige wijze moet gebeuren.

Kan ik een testament maken als ik onder curatele ben gesteld?

Als je onder curatele bent gesteld ben je onbekwaam om rechtshandelingen te verrichten (1:381 lid 2). Een testament maken moet je altijd zelf doen en kan een ander niet namens jou doen. Ben je onder curatele gesteld vanwege drugs- of drankmisbruik dan kan je zonder toestemming van de kantonrechter een testament maken. Ben je om een andere reden onder curatele gesteld dan heb je toestemming nodig van de kantonrechter voor het maken van een testament (4:55 lid 2 BW). De kantonrechter geeft alleen toestemming als je de gevolgen van je testament kan overzien.

Vanaf welke leeftijd mag je een testament opstellen?

Wat mag je vanaf 16 jaar? Je mag op de brommer naar de notaris. Wel eerst je brommercertificaat halen. Vanaf 16 jaar of ouder mag je namelijk een testament opstellen (4:55 BW). De wet maakt hiervoor dus een uitzondering op de regeling dat je meerderjarig moet zijn. Ben je 16 jaar of ouder dan is het verder van belang dat je de gevolgen van je handelingen inziet en kunt overzien (je moet dus wilsbekwaam zijn). Ben je niet wilsbekwaam dat zal een notaris zijn medewerking weigeren aan het opstellen van je testament. De bekwaamheid wordt beoordeeld op het moment dat je een testament wilt maken. Voor het beoordelen van de wilsbekwaamheid kan de notaris in voorkomende gevallen het protocol wilsbekwaamheid (Stappenplan Beoordeling Wilsbekwaamheid) toepassen. Je mag ook vanaf je 16 jaar je uitvaartwensen kenbaar maken. Deze kan je notaris direct opnemen in je testament. Je kan jezelf ook opgeven als orgaandonor. Dat kan zelfs al vanaf 12 jaar. Kom je echter al voor je zestiende jaar te overlijden dan mogen je ouders of voogd dat nog herroepen. Na je zestiende jaar is dat niet meer mogelijk.

Ik ben mijn testament kwijt! Wat nu?

Help, Ik ben mijn testament kwijt. Het testament dat ik ooit heb gemaakt, kan ik niet meer vinden. Ik weet ook niet meer bij welke notaris dat is geweest. Hoe kan ik achterhalen waar mijn testament ligt? Allereerst moet je, je afvragen of het niet verstandiger is om een nieuw testament te maken>>>. Dit scheelt zoeken en de kans is groot dat het toch aangepast moet worden omdat je situatie/vermogen weer veranderd is. In de Wet op het Centraal Testamentenregister is het alleen mogelijk om inlichtingen te vragen over iemand die is overleden. Gelukkig is er een uitzondering gemaakt voor mensen die in leven zijn. Je kan een notaris vragen om voor jou het Centraal testamentenregister te raadplegen. Dit moet met jouw handtekening onder een brief en deze handtekening dient gelegaliseerd te worden door de notaris. Een reactie van het CTR volgt en dan weet je bij welke notaris je laatst gemaakte testament ligt. Vervolgens kan je, je melden bij de notaris voor een afschrift.

Wat is het inschrijvingstarief voor het CTR in 2017?

Vanaf 2017 wordt het inschrijvingstarief van het CTR (Centraal testamentenregister) verlaagd naar € 5,50. In de BTW is dat € 6,66 EUR per testament. Het tarief in 2021 is nog steeds € 5,50 ex btw per testament.

Hoe moet ik aangifte doen voor de schenk- en erfbelasting?

Met ingang van 1 januari 2017 is het verplicht om voor schenkingen en erfenissen het voorgeschreven papieren of digitale aangifteformulier voor de schenk- en erfbelasting te gebruiken. Op deze manier wil de Belastingdienst waarborgen dat de aangiften gestructureerd binnenkomen en de juiste gegevens bevatten.

Diagnose alzheimer moet ik direct een testament maken?

Op het moment dat de diagnose Alzheimer wordt vastgesteld ben je over het algemeen nog volledig wilsbekwaam en kan je, je testament nog aanpassen of maken. In een verder stadium van de ziekte is dat vaak niet meer mogelijk. Indien jouw partner de diagnose Alzheimer heeft, dan moet jezelf afvragen of het nog wel zinvol is of je partner nog van jouw erft. Het is dus verstandig om een nieuw testament af te laten stuiten of je huidige testament laten beoordelen door een notaris.

Wie bepaalt dat ik wilsonbekwaam ben?

Iedereen is wilsbekwaam totdat het tegendeel wordt vastgesteld. Als het duidelijk is, tekent een notaris de akte niet, bij twijfel zal de notaris een stappenplan volgen en een VIA arts inschakelen (€350-500 extra kosten). Iemand is wilsonbekwaam als hij informatie niet kan begrijpen en afwegen, de gevolgen van zijn besluit niet kan overzien en/of geen besluiten kan nemen.

Hoe kan ik mijn kind onterven?

Je kan je kind(eren) onterven door een testament te laten maken bij een notaris. Met een testament is meer mogelijk dan alleen kinderen onterven. Je kan ook vrienden of goede doelen laten delen in de erfenis die hiervoor anders niet in aanmerking zouden zijn gekomen. Denk aan de "koude kant" schoondochters, schoonzonen maar ook zwagers of stiefkinderen en anderen. Je kan expliciet onterven of impliciet. Vraag de notaris naar het verschil.

Wat is het voordeel van een kleinkind legaat?

Door je kleinkinderen een bedrag te legateren, kan je bijna altijd erfbelasting besparen. Net als je kinderen mag je, je kleinkinderen ook een bedrag van € 20.047 (2015) belastingvrij nalaten.  Door dit te doen gaat er al een deel van je erfenis door naar je kleinkinderen. De kinderen betalen hierdoor minder erfbelasting. Het legaat is zo vorm te geven dat je kinderen het geld beheren voor je kleinkinderen en dus kunnen bepalen wanneer ze erover kunnen beschikken. Ook is het legaat zo vorm te geven dat per gezin er evenveel wordt ontvangen. Zo krijgt ieder kind evenveel maar zit het verschil in de belastingheffing.  

Wat is een onverdeelde boedel?

Heb je met twee of meer anderen een erfenis ontvangen? Dan is er, totdat deze erfenis verdeeld is, een onverdeelde boedel. Ook als je gaat scheiden of uit elkaar gaat kan er een onverdeelde boedel zijn.  Let op er is geen sprake van een onverdeelde boedel als de wettelijke verdeling van toepassing is.

Wat is het verschil tussen een levenstestament en een testament?

Een testament werkt pas als je overlijdt, terwijl een levenstestament werkt tijdens je leven. In het levenstestament geef je aan wat voor jou belangrijk is, mocht je het tijdens jouw leven zelf niet meer kunnen vertellen. Je benoemt een gevolmachtigde. In een testament geef je aan wie jouw erfgenamen moeten zijn en kan je een executeur benoemen, die neemt jouw zaken waarneemt ná je overlijden.

Een codicil wat is dat?

Een codicil is een vorm van testament. In een codicil kan je alleen bepaalde goederen (dus geen geldbedragen) toewijzen aan personen of instellingen. Een codicil moet handgeschreven zijn, voorzien van een datum en ondertekend met uw handtekening. Als het codicil uit meer bladzijden bestaat, kan je het beste elke pagina afzonderlijk nog eens voorzien van paraaf of handtekening. Een gedrukt of getypt codicil is dus niet rechtsgeldig. In een codicil kan je ook je uitvaartwensen opnemen.

Wanneer is een legaat opeisbaar?

Een legaat van een geldsom wordt zes maanden na het overlijden van de erflater opeisbaar, tenzij hij anders heeft beschikt. Als de termijn is verlopen dien je de erfgenamen in gebreke te stellen om aanspraak te maken op de wettelijke rente.

Wat is een legaat?

Een legaat is een bepaling in een testament waarin de erflater aan een of meer personen een vorderingsrecht toekent. Dit kan een bedrag in geld zijn maar ook bepaalde goederen. Een legaat komt, tenzij anders bepaald in het testament, ten laste van de gezamenlijke erfgenamen.  Legaten worden dus betaald vanuit de erfenis. Iemand die een legaat krijgt wordt ook wel legataris genoemd.

Kan ik achterhalen of iemand een testament heeft die nog niet is overleden?

Nee, alleen degene die zelf het testament heeft opgesteld, kan dit via een notaris achterhalen. Als je twijfelt of je zelf ooit een testament hebt opgesteld, dan kan je een verzoek indienen bij het Centraal testamentenregister (CTR). Je moet dit doen via een notaris . Je kan ook persoonlijk naar het CTR in Den Haag toe gaan met een geldig legitimatiebewijs.

Online aanvragen gezamenlijk ouderlijk gezag kind

Ben je niet getrouwd dan krijg je als vader niet automatisch het ouderlijk gezag. Wil je gezamenlijk ouderlijk gezag, dan kun je dit aanvragen bij de griffie van de rechtbank. Er wordt dan een aantekening gemaakt in het centraal gezagsregister. Een belangrijke voorwaarde is dat je jouw kind hebt erkend. Erkennen van een kind kan (met toestemming van de moeder) bij de gemeente in je woonplaats. Online het gezag regelen via de rechtbank kan via deze link >>>

Wat gebeurt er met de hypotheek bij overlijden van een partner?

Je erft (het aandeel van) de woning met hypotheekschuld van je partner. Van belang is de vraag of je de hypotheek kan blijven betalen? De schuld is dezelfde als toen je partner nog leefde. En dus blijven de maandelijkse lasten voor de hypotheek gelijk. Dat hoeft geen enkel probleem te zijn als je genoeg verdient om de hypotheek met alleen jouw inkomen te betalen. Als je de hypotheek hebt afgesloten op twee inkomens is het antwoord ingewikkelder. Ook dan hoeft het geen probleem te zijn om je huis te betalen. Zo kun je recht hebben op het nabestaandenpensioen van je partner. Hiervoor heb je een notarieel samenlevingscontract nodig als je niet gehuwd bent. Je kunt ook een verzekering afsluiten die uitkeert als jij of je partner overlijdt. Met deze verzekeringsuitkering kun je in een keer een deel van de hypotheek aflossen. De maandlasten voor je huis gaan dan omlaag. Dankzij de verzekering blijft het huis betaalbaar als er een inkomen wegvalt. Veel banken verplichten je een overlijdensrisicoverzekering bij je hypotheek af te sluiten.

Wat gebeurt er met het huis bij het overlijden van een partner?

Als je samen een koopwoning hebt en een van jullie overlijdt, vererft in beginsel de helft van de woning. Twee zaken zijn van belang. Naar wie gaat de woning en als dat de langstlevende is, kan deze de woonlasten betalen? Gehuwd en geen testament: Ben je gehuwd en is er geen testament? Dan komt de helft van de woning via het wettelijke erfrecht bij de langstlevende echtgenoot terecht. Samenwonen en geen testament: Als je samenwoont, ben je niet automatisch erfgenaam van elkaar. Je kan ervoor zorgen dat de woning bij de langstlevende partner terechtkomt door samen een notarieel samenlevingscontract en/of testamenten op te stellen. Het is aan te raden in elk geval iets te regelen. Kan je de woonlasten betalen? De woonlasten bestaan onder meer uit rentelasten van de hypotheekschuld en aflossing. Vaak is er een overlijdensrisicoverzekering afgesloten. Deze keert bij overlijden een bedrag uit. Met dat bedrag kan de hypotheekschuld (deels) worden afgelost, waardoor de woonlasten lager worden. Let op: Mogelijk dat over de uitkering uit verzekeringen erfbelasting moet worden betaald. Daarnaast kan je wellicht aanspraak maken op nabestaandenpensioen van je partner.

Betaal ik erfbelasting als mijn partner kort voor de geplande huwelijksdatum overlijdt?

Nee, er geldt een tegemoetkoming als je voldoet aan de voorwaarden: 1. de huwelijksvoorbereidingen moeten in een vergevorderd stadium verkeren; 2. de periode tussen het overlijden en het tijdstip van de voorgenomen huwelijksvoltrekking is korter dan 6 maanden; 3. De tegemoetkoming wordt niet verleend als de huwelijksvoorbereidingen zijn getroffen in het zicht van het overlijden omwille van de erfbelasting.  Besluit van 5 juli 2010 Aanstaande echtgenoot

Executeur aansprakelijk voor erfbelasting

Wie de rol van beheerexecuteur of executeur-afwikkelingsbewindvoerder aanvaardt, wordt het enige aanspreekpunt van de Belastingdienst. Omdat je als executeur de schulden moet voldoen ben je ook verantwoordelijk voor de erfbelasting afdracht. Als executeur ben je hoofdelijk aansprakelijk voor de erfbelasting, tenzij je als executeur aannemelijk kan maken dat het niet aan jou te wijten is dat de aanslag tot een te laag bedrag is vastgesteld of anderszins te weinig belasting is geheven. Dit kan doordat er door de erfgenamen buitenlandse tegoeden verzwegen wordt. De aansprakelijkstelling van de executeur moet niet onderschat worden. Laat dus de erfgenamen verklaren dat zij geen weet hebben van andere bezittingen dan degene die je hebt opgenomen in de boedelbeschrijving. Laat de erfgenamen de aangifte erfbelasting goedkeuren en het liefst ook zelf tekenen. Betaal als executeur zelf de erfbelasting van de erven rekening en keer de erfdelen pas uit na de decharge van de erfgenamen.

Taken van een beheersexecuteur

Als beheersexecuteur ben je verantwoordelijk voor de afwikkeling van de nalatenschap van de overledene. Je hebt onder andere de volgende taken: Het beheren van de nalatenschap namens de erfgenamen. Het regelen van de uitvaart. Een beschrijving maken van alle bezittingen en schulden. Uitzoeken wat de positie is van de erfgenamen. Gaan zij aanvaarden of verwerpen? Het betalen van schulden, inclusief erfbelasting en/of begrafeniskosten. Als executeur ben je verplicht om namens de erfgenamen een aangifte erfbelasting in te dienen. Let op! Je bent dan ook aansprakelijk voor het betalen van de erfbelasting. Het uitkeren van de legaten of zorgen dat zij worden afgegeven. Als je klaar bent met je taak dan moet je rekening en verantwoording afleggen aan de erfgenamen. Dat betekent dat alle uitgaven en inkomsten controleerbaar moeten zijn, bijvoorbeeld met facturen of bankoverzichten. Speciale opdrachten uitvoeren die in het testament zijn opgenomen (zorgen voor onderkomen van huisdieren). Als beheersexecuteur zorg je niet voor de verdeling van de bezittingen. Dat moeten de erfgenamen zelf regelen. Om aan te tonen dat je bevoegd bent heb je een verklaring van executele of erfrecht nodig>>>. Vraag deze online aan.  

Taken executeur-afwikkelingsbewindvoerder

Als executeur-afwikkelingsbewindvoerder ben je verantwoordelijk voor de afwikkeling van de nalatenschap van de overledene. De executeur-afwikkelingsbewindvoerder is niet alleen beheersexecuteur maar ook bewindvoerder. Meestal is dit in het belang van de langstlevende echtgenote of de erfgenamen. Je hebt onder andere de volgende taken: Het beheren van de nalatenschap namens de erfgenamen. Het regelen van de uitvaart. Een beschrijving maken van alle bezittingen en schulden (boedelbeschrijving). Uitzoeken wat de positie is van de erfgenamen. Gaan zij aanvaarden of verwerpen? Het betalen van schulden, inclusief erfbelasting en/of begrafeniskosten. Als executeur ben je verplicht namens de erfgenamen een aangifte erfbelasting in te dienen bij de Belastingdienst. Let op! Je bent dan ook aansprakelijk voor de verschuldigde erfbelasting. Het uitkeren van legaten of je zorgt ervoor dat zij worden afgegeven. Als je klaar bent met je taak dan moet je rekening en verantwoording afleggen aan de erfgenamen. Dat betekent dat alle uitgaven en inkomsten controleerbaar moeten zijn, bijvoorbeeld met facturen of bankoverzichten. Speciale opdrachten uitvoeren die in het testament zijn opgenomen (zorgen voor onderkomen van huisdieren). Een executeur-afwikkelingsbewindvoerder mag zonder medewerking of toestemming van de erfgenamen goederen uit de nalatenschap verkopen en de opbrengst ervan verdelen tussen de erfgenamen. In sommige gevallen krijg je als executeur-afwikkelingsbewindvoerder zoveel bevoegdheden dat je de nalatenschap volledig zelfstandig en naar eigen inzicht kan verdelen. Het benoemen van een executeur-afwikkelingsbewindvoerder kan zo voorkomen dat de erfenis onverdeeld blijft. Welke bevoegdheden je als executeur-afwikkelingsbewindvoerder precies hebt, blijkt uit het  testament. Om aan te tonen dat je bevoegd bent, heb je een verklaring van executele of erfrecht nodig>>>. Vraag deze online aan.

Taken begrafenisexecuteur

Als de overledene jou benoemd heeft tot begrafenisexecuteur dan hoef je alleen maar de begrafenis of crematie te regelen. De kosten van de uitvaart mag je verhalen op de nalatenschap. Je hebt als begrafenisexecuteur niet de taken en de bevoegdheden die een ‘normale’ executeur wel hebt, zoals bijvoorbeeld het beheer over de nalatenschap. Als begrafenisexecuteur hoef je dus ook geen aangifte erfbelasting in te dienen. Let op! In eerste instantie kan je de gemaakte kosten verhalen op de nalatenschap maar als er niet genoeg geld blijkt te zijn dan moet je bij de erfgenamen aankloppen. Als de erfgenamen niet thuis geven dan heb je als begrafenisexecuteur een probleem. De uitvaartondernemer zal jou als opdrachtgever aanspreken voor de gemaakte kosten. Dat jij het moet terughalen uit de nalatenschap is jou probleem. Om aan te tonen dat je bevoegd bent, heb je een verklaring van executele of erfrecht nodig>>>. Vraag deze online aan.

Wie kan ik benoemen als bewindvoerder?

Als je verwacht dat je kinderen (nog) niet verantwoord met jou erfenis/schenking om kunnen gaan, kan je de erfenis/schenking onder bewind stellen en een bewindvoerder benoemen. Bijvoorbeeld als uw kinderen nog te jong zijn, geestelijke problemen hebben of verslaafd zijn aan drugs. Dit moet in het testament/schenkingsakte vastgelegd worden. Je kan zelf aangeven tot welke leeftijd het vermogen van het kind onder bewind staat. Je bent niet verplicht om de bij testament benoemde voogd ook tot bewindvoerder te benoemen. Iemand kan heel goed zijn met kinderen maar een ramp met geld dan is het verstandig om een aparte bewindvoerder te benoemen.

Wie krijgt het gezag of voogdij over mijn kinderen als ik kom te overlijden?

Als ouders samen het gezag hebben en 1 van hen overlijdt, krijgt de andere ouder automatisch alleen het gezag. Als zij allebei komen te overlijden of de laatste ouder met gezag overlijdt, bepaalt de rechter wie voogd wordt. Als de ouder(s) een voogd benoemd hebben/heeft in hun testament, vraagt de griffier van de rechtbank of deze persoon voogd wil worden. Als de ouders niet in hun testament hebben vastgelegd door wie zij de kinderen willen laten opvoeden na hun dood, neemt de rechter die beslissing. De rechter die over de voogd benoeming moet beslissen, neemt contact op met de directe families. Samen met hen wordt dan bekeken wat de beste oplossing is. In de meeste gevallen wordt de voogdij in onderling overleg geregeld. Maar niet altijd is meteen een oplossing, bijvoorbeeld omdat er meerdere geschikte voogden zijn. De rechter kan dan de Raad voor de Kinderbescherming om advies vragen. Voorkom dat jou kinderen in een moeilijke tijd "speelbal" worden in jullie families en regel zelf een voogd al vanaf € 175,- all-in.

Testament online samenstellen

Kosten testament

Wat een testament kost is afhankelijk van wat je wilt vastleggen in je testament.

Notaris blog

Digitaal passeren van testamenten in noodsituaties mogelijk

met audiovisuele middelen een testament passeren bij een notaris is tijdelijk mogelijk gemaakt.

Lees meer

De turboverdeling van een huwelijksgemeenschap en een nalatenschap

Uitgangspunt bij een turboverdeling is dat echtgenoten gehuwd zijn in gemeenschap van goederen in combinatie ... Lees meer