Verklaring van erfrecht nodig?

v.a.€ 298,-

Erfenissen zijn steeds vaker een complexe zaak. Mensen trouwen meerdere keren, hebben kinderen verschillende huwelijken, en zo zijn er nog een aantal erfrechtelijke kwesties te bedenken. Helaas zijn er bij erfenissen oplichters actief of is er ruzie in de familie. Een verklaring van erfrecht geeft duidelijkheid over de verhoudingen en de gerechtigdheid tot het vermogen van de overledene. Is er iemand in je omgeving overleden en wordt je om een verklaring van erfrecht gevraagd? Via onze website kan je dit online, makkelijk, efficiënt en goedkoop regelen. Wij leggen je de gevolgen rustig en helder uit en je krijgt gelijk antwoord op je erfrecht vragen. Bekijk de film “een erfenis wat nu” en leer in 2,5 minuut hoe de wettelijke vererving werkt en welke drie opties je hebt als erfgenaam. Daarnaast worden de gevolgen kort toegelicht.

 


Voordat wij een verklaring van erfrecht afgeven, moeten wij een aantal onderzoeken doen. Denk hierbij aan onderzoek bij de burgerlijke stand en het Centraal Testamentenregister. Op die manier worden alle erfgenamen en de testamenten van de overledene in kaart gebracht. Als er veel erfgenamen zijn of als de erfgenamen moeilijk te vinden zijn, kan het enkele weken duren voordat wij de verklaring van erfrecht kunnen afgeven. Des te meer je aanlevert, hoe sneller het gaat.  Het honorarium is bijvoorbeeld € 220,- inclusief volmachten en btw voor een erfenis met maximaal 2 erfgenamen die zuiver wordt aanvaardt. Daarnaast worden de kosten die wij maken (gemeentelijke leges, griffierechten, opvragen documenten) aan jou door belast. Helaas kunnen wij deze kosten niet vooraf specificeren. Hierbij een overzicht van kosten die van toepassing kunnen zijn bij het opstellen van een verklaring van erfrecht>>>

 

Wij zijn aangesloten bij:

KNB, Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, orde van notarissen. Beroepsorganisatie notarissen

KNB, Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie,

 

NOVEX is een belangenorganisatie voor executeurs, vereffenaars en levensexecuteurs.

NOVEX is een belangenorganisatie voor executeurs, vereffenaars en levensexecuteurs.

Vereniging van Estate Planners in het Notariaat (EPN)

De Vereniging van Estate Planners in het Notariaat (EPN) is de oudste en de grootste notariële specialistenvereniging.

 

Stappenplan

Hoe werkt het online aanvragen van een Verklaring van Erfrecht?

Vul de gevraagde gegevens in en upload of stuur de benodigde stukken naar ons toe.

Je ontvangt (nalatenschaps)volmachten ter ondertekening. Print de volmacht uit en laat je handtekening legaliseren

Na ontvangst van de getekende volmachten en het doen van de verplichte onderzoeken stelt de notaris een verklaring van erfrecht op. Deze ontvang je in concept.

Na jouw akkoord en betaling zal de notaris de verklaring van erfrecht afgeven

Veelgestelde vragen

Hoe kan ik definitief aanvaarden na een beneficiaire aanvaarding?

De familie heeft de erfenis onder voorrecht van boedelbeschrijving aanvaard. Nu blijkt een positief saldo. Is het voldoende als de familie akkoord gaat met de aangifte erfbelasting? Na een beneficiaire aanvaarding dragen de erfgenamen gezamenlijk zorg voor de vereffening van de nalatenschap. Wanneer de nalatenschap volledig in beeld is gebracht, kunnen de erfgenamen de schuldeisers voldoen. Blijft er nog wat over dan mogen de erfgenamen dat verdelen conform hun erfdeel (4:220 BW). Als de erfgenamen de nalatenschap verdeeld hebben, is deze afgewikkeld. Er is geen definitieve aanvaarding noodzakelijk.

Is een ontheffingsverzoek verplicht na een automatische beneficiaire aanvaarding minderjarige?

Ben je verplicht om ontheffing van de vereffening (4:202 BW) aan te vragen als er sprake is van een beneficiaire aanvaarding door een minderjarige bij een nalatenschap met een positief saldo? Het aanvragen van ontheffing is niet zinvol en zorgt ervoor dat je griffierechten verschuldigd bent. Als wettelijke vertegenwoordiger van een minderjarige ben je bij een lichte vereffening verplicht om een boedelbeschrijving op te maken. Dit moet je ook doen bij een verzoek tot ontheffing van de vereffening en daar moet je aantonen dat de nalatenschap positief is. Als alle schuldeisers voldaan kunnen worden is de vereffeningsprocedure ten einde. Het is dus eenvoudiger om de procedure te doorlopen dan kosten te maken voor een ontheffingsverzoek.

Wat is een redelijke termijn stellen voor een beroep op de legitieme?

Een beroep op de legitieme vervalt binnen vijf jaar na het overlijden. Daarnaast kan het kind dat een beroep toekomt op de legitieme een redelijke termijn gesteld worden waarbinnen hij moet reageren (4:85 lid 1 BW). In de rechtspraak zijn er voor zover ons bekend geen termijnen genoemd als redelijke termijn. Als je een termijn van 3 weken wordt gesteld, weet je niet of een rechter dat redelijk acht in de gegeven situatie. Echter wil je voorkomen dat die vraag aan de rechter zal worden voorgelegd. Reageer dus in ieder geval dat de termijn te kort is en geef aan hoeveel tijd je nog nodig hebt of vraag om een redelijke termijn. Duidelijk is wel dat als je niet reageert binnen een redelijke termijn je geen beroep meer toekomt op de legitieme ookal is deze nog binnen de vijfjaarsperiode.

Wanneer is vruchtgebruik op een woning gedefiscaliseerd?

Volgens artikel 5.4 van de Wet Inkomstenbelasting 2001 behoren niet tot de bezittingen de woning (goederen) waarop een vruchtgebruik rust ten behoeve van de echtgenoot (partner in de zin van de Successiewet 1956) van een overleden ouder van de belastingplichtige die is ontstaan door een in het testament opgenomen bepaling. Bij de kinderen zal het bloot eigendom voor de inkomstenbelasting genegeerd worden en bij de partner zal de volledige waarde belast worden.

Kan ik een verwerping van een erfenis ongedaan maken?

Vanwege een (achteraf onterechte) hoge CAK beschikking in verband met de eigen zorgbijdrage van mijn vader heb ik zijn nalatenschap verworpen. Ik heb de beschikking van het CAK aangevochten en inmiddels is vast komen te staan dat ik die niet meer hoef te betalen. Echter heb ik de erfenis verworpen en mijn vraag is nu of ik dit ongedaan kan maken? Antwoord: nee, helaas is dat niet mogelijk. Een verwerping van een erfenis kan je op grond van 4:190 lid 3 Burgerlijk Wetboek alleen onvoorwaardelijk en zonder tijdsbepaling doen en ziet op je volledige erfdeel. Volgens artikel 4:190 lid 4 Burgerlijk Wetboek kan je een verwerping dus niet ongedaan maken of terugdraaien.

Hoe kan ik een legaat aanvaarden of verwerpen?

Een legaat is een vorderingsrecht toegekend door een overledene in zijn of haar testament. In de wet staat dat je een legaat krijgt zonder aanvaarding noodzakelijk is (4:201 BW). Je houdt wel de bevoegdheid om een legaat te verwerpen zolang je deze niet expliciet hebt aanvaardt. Het is mogelijk om een legataris een termijn te stellen waarbinnen hij dient te verwerpen. Laat de legataris de termijn verlopen dan verliest hij zijn/haar recht om te kunnen verwerpen. Als je een legaat wil verwerpen dan is het aan te raden dat schriftelijk aan de erfgenamen/executeur te laten weten. De wet schrijft voor dat dit op ondubbelzinnige wijze moet gebeuren.

Telt de rente bij een schenking op papier mee voor de legitieme?

Nee, de rente telt niet mee voor het berekenen van de legitimaire massa. Wanneer een kind onterft is en een beroep doet op zijn legitieme dan wordt er ook gekeken naar schenkingen aan andere erfgenamen. Dit wordt gedaan omdat een ouder anders heel makkelijk zijn geld weg kan schenken en zodoende de legitieme kan uithollen. In een zaak voor het Hof was er een discussie of naast de hoofdsom van een schenking op papier ook de rente meegenomen moet worden in de legitieme berekening. Volgens het Hof moeten de schenkingen op papier gezien worden als de hoofdsom, waarbij de schenkers de verplichting op zich hebben genomen om over de nog niet opeisbare bedragen jaarlijks een rente te vergoeden. Volgens het Hof is de betaling van de rentevergoeding een afzonderlijke verplichting als gevolg van het feit dat de bedragen pas na het overlijden van de schenkers opeisbaar worden. De hoofdsom en de rentevergoeding hebben een andere grondslag. Volgens het Hof zijn de rentebetalingen dus niet als schenkingen aan te maken. De berekening van de legitimaire massa hoeft dus niet gecorrigeerd te worden met de betaalde rente. ECLI:NL:GHSHE:2016:1432 Door te schenken op papier kan je dus kinderen die je wilt onterven benadelen. Vraag direct een schenking op papier aan>>>

Ik ben mijn testament kwijt! Wat nu?

Help, Ik ben mijn testament kwijt. Het testament dat ik ooit heb gemaakt, kan ik niet meer vinden. Ik weet ook niet meer bij welke notaris dat is geweest. Hoe kan ik achterhalen waar mijn testament ligt? Allereerst moet je, je afvragen of het niet verstandiger is om een nieuw testament te maken>>>. Dit scheelt zoeken en de kans is groot dat het toch aangepast moet worden omdat je situatie/vermogen weer veranderd is. In de Wet op het Centraal Testamentenregister is het alleen mogelijk om inlichtingen te vragen over iemand die is overleden. Gelukkig is er een uitzondering gemaakt voor mensen die in leven zijn. Je kan een notaris vragen om voor jou het Centraal testamentenregister te raadplegen. Dit moet met jouw handtekening onder een brief en deze handtekening dient gelegaliseerd te worden door de notaris. Een reactie van het CTR volgt en dan weet je bij welke notaris je laatst gemaakte testament ligt. Vervolgens kan je, je melden bij de notaris voor een afschrift.

Is een verklaring van erfrecht altijd nodig?

Is een verklaring van erfrecht altijd nodig? Nee, een verklaring van erfrecht is niet altijd nodig. Bij kleine bedragen eisen sommige banken geen verklaring. Het is verstandig hierover contact op te nemen met de bank. Sinds januari 2012 verlangen banken geen verklaring van erfrecht meer als: Er sprake is van een huwelijk of geregistreerd partnerschap. Er geen testament is. En er niet meer dan € 100.000 op de rekening staat.

Wat is een verklaring van erfrecht?

Wat is een verklaring van erfrecht? Een verklaring van erfrecht is een akte van de notaris waarin de notaris verklaart wie er is overleden, of de overledene een testament had, en zo ja, wie er in dat testament als erfgenamen zijn aangewezen. Daarnaast verklaart de notaris eventueel als gevolmachtigden optreden om de nalatenschap van de overledene af te wikkelen. Met een verklaring van erfrecht kan je dus als erfgenaam aantonen dat je recht hebt op de bezittingen van de overledene. Deze verklaring is dus noodzakelijk om toegang te krijgen tot de rekeningen van de overledene of om papieren te wijzigen die op naam van de overledene staan. Anderzijds kan je de verklaring van erfrecht ook gebruiken om aan te tonen dat je de erfenis onder het voorrecht van boedelbeschrijving hebt aanvaard. Hierdoor kunnen mogelijke schuldeisers zich niet verhalen op jou vermogen.

Hoe kan ik mijn kind onterven?

Je kan je kind(eren) onterven door een testament te laten maken bij een notaris. Met een testament is meer mogelijk dan alleen kinderen onterven. Je kan ook vrienden of goede doelen laten delen in de erfenis die hiervoor anders niet in aanmerking zouden zijn gekomen. Denk aan de "koude kant" schoondochters, schoonzonen maar ook zwagers of stiefkinderen en anderen. Je kan expliciet onterven of impliciet. Vraag de notaris naar het verschil.

Wat zijn de kosten van een verwerping nalatenschap?

Voor het verwerpen van een nalatenschap moet een rechtbank akte opgesteld worden. Hiervoor worden griffierechten in rekening gebracht. Deze bedragen € 127,- (2019). Laat je, je adviseren door een notaris dan komen hier nog eens notariskosten bij.

Erfbelasting en de Europese erfrechtverordening?

Op 17 augustus 2015 treedt de Europese Erfrechtverordening in werking. Hierdoor gaat vererving (aanwijzen van de erfgenamen) en afwikkeling van nalatenschappen in een groot aantal Europese landen op dezelfde manier. Welk fiscaal recht is van toepassing op een rechtskeuze? De verordening ziet niet op het fiscaal recht. Een rechtskeuze heeft geen invloed op het toepasselijke fiscale recht. Het blijft mogelijk dat meerdere landen heffen, zoals het in de verschillende nationale belastingwetten is geregeld.

Wat is een onverdeelde boedel?

Heb je met twee of meer anderen een erfenis ontvangen? Dan is er, totdat deze erfenis verdeeld is, een onverdeelde boedel. Ook als je gaat scheiden of uit elkaar gaat kan er een onverdeelde boedel zijn.  Let op er is geen sprake van een onverdeelde boedel als de wettelijke verdeling van toepassing is.

Een codicil wat is dat?

Een codicil is een vorm van testament. In een codicil kan je alleen bepaalde goederen (dus geen geldbedragen) toewijzen aan personen of instellingen. Een codicil moet handgeschreven zijn, voorzien van een datum en ondertekend met uw handtekening. Als het codicil uit meer bladzijden bestaat, kan je het beste elke pagina afzonderlijk nog eens voorzien van paraaf of handtekening. Een gedrukt of getypt codicil is dus niet rechtsgeldig. In een codicil kan je ook je uitvaartwensen opnemen.

Wanneer is een legaat opeisbaar?

Een legaat van een geldsom wordt zes maanden na het overlijden van de erflater opeisbaar, tenzij hij anders heeft beschikt. Als de termijn is verlopen dien je de erfgenamen in gebreke te stellen om aanspraak te maken op de wettelijke rente.

Wat is een legaat?

Een legaat is een bepaling in een testament waarin de erflater aan een of meer personen een vorderingsrecht toekent. Dit kan een bedrag in geld zijn maar ook bepaalde goederen. Een legaat komt, tenzij anders bepaald in het testament, ten laste van de gezamenlijke erfgenamen.  Legaten worden dus betaald vanuit de erfenis. Iemand die een legaat krijgt wordt ook wel legataris genoemd.

Kan ik achterhalen of iemand een testament heeft die nog niet is overleden?

Nee, alleen degene die zelf het testament heeft opgesteld, kan dit via een notaris achterhalen. Als je twijfelt of je zelf ooit een testament hebt opgesteld, dan kan je een verzoek indienen bij het Centraal testamentenregister (CTR). Je moet dit doen via een notaris . Je kan ook persoonlijk naar het CTR in Den Haag toe gaan met een geldig legitimatiebewijs.

Betaal ik erfbelasting als mijn partner kort voor de geplande huwelijksdatum overlijdt?

Nee, er geldt een tegemoetkoming als je voldoet aan de voorwaarden: 1. de huwelijksvoorbereidingen moeten in een vergevorderd stadium verkeren; 2. de periode tussen het overlijden en het tijdstip van de voorgenomen huwelijksvoltrekking is korter dan 6 maanden; 3. De tegemoetkoming wordt niet verleend als de huwelijksvoorbereidingen zijn getroffen in het zicht van het overlijden omwille van de erfbelasting.  Besluit van 5 juli 2010 Aanstaande echtgenoot

Executeur aansprakelijk voor erfbelasting

Wie de rol van beheerexecuteur of executeur-afwikkelingsbewindvoerder aanvaardt, wordt het enige aanspreekpunt van de Belastingdienst. Omdat je als executeur de schulden moet voldoen ben je ook verantwoordelijk voor de erfbelasting afdracht. Als executeur ben je hoofdelijk aansprakelijk voor de erfbelasting, tenzij je als executeur aannemelijk kan maken dat het niet aan jou te wijten is dat de aanslag tot een te laag bedrag is vastgesteld of anderszins te weinig belasting is geheven. Dit kan doordat er door de erfgenamen buitenlandse tegoeden verzwegen wordt. De aansprakelijkstelling van de executeur moet niet onderschat worden. Laat dus de erfgenamen verklaren dat zij geen weet hebben van andere bezittingen dan degene die je hebt opgenomen in de boedelbeschrijving. Laat de erfgenamen de aangifte erfbelasting goedkeuren en het liefst ook zelf tekenen. Betaal als executeur zelf de erfbelasting van de erven rekening en keer de erfdelen pas uit na de decharge van de erfgenamen.

Executele en beneficiaire aanvaarding

Als een erfgenaam beneficiair aanvaardt, heeft dat mogelijk gevolgen voor de executele en jou positie als executeur. Om te voorkomen dat de wettelijke vereffeningsprocedure gevolgd wordt moet je een verklaring afleggen dat er genoeg middelen zijn om alle schulden mee te betalen. In de wet staat dat jij als executeur moet ‘aantonen dat de goederen der nalatenschap ruimschoots toereikend zijn om alle schulden der nalatenschap te voldoen’. Dit kan je eenvoudige doen door de erfgenamen een briefje te sturen met de verklaring. Uiteraard moet je dat kunnen onderbouwen. Als je als executeur niet kunt aantonen of durft te verklaring, dan gaan de wettelijke regels van 'vereffening' gelden. De erfgenamen worden dan gezamenlijk bevoegd om de nalatenschap af te wikkelen. Wil je van een executeur af bij een mogelijk negatieve nalatenschap dan weet je nu dus als erfgenaam wat je moet doen!

Taken van een beheersexecuteur

Als beheersexecuteur ben je verantwoordelijk voor de afwikkeling van de nalatenschap van de overledene. Je hebt onder andere de volgende taken: Het beheren van de nalatenschap namens de erfgenamen. Het regelen van de uitvaart. Een beschrijving maken van alle bezittingen en schulden. Uitzoeken wat de positie is van de erfgenamen. Gaan zij aanvaarden of verwerpen? Het betalen van schulden, inclusief erfbelasting en/of begrafeniskosten. Als executeur ben je verplicht om namens de erfgenamen een aangifte erfbelasting in te dienen. Let op! Je bent dan ook aansprakelijk voor het betalen van de erfbelasting. Het uitkeren van de legaten of zorgen dat zij worden afgegeven. Als je klaar bent met je taak dan moet je rekening en verantwoording afleggen aan de erfgenamen. Dat betekent dat alle uitgaven en inkomsten controleerbaar moeten zijn, bijvoorbeeld met facturen of bankoverzichten. Speciale opdrachten uitvoeren die in het testament zijn opgenomen (zorgen voor onderkomen van huisdieren). Als beheersexecuteur zorg je niet voor de verdeling van de bezittingen. Dat moeten de erfgenamen zelf regelen. Om aan te tonen dat je bevoegd bent heb je een verklaring van executele of erfrecht nodig>>>. Vraag deze online aan.  

Taken executeur-afwikkelingsbewindvoerder

Als executeur-afwikkelingsbewindvoerder ben je verantwoordelijk voor de afwikkeling van de nalatenschap van de overledene. De executeur-afwikkelingsbewindvoerder is niet alleen beheersexecuteur maar ook bewindvoerder. Meestal is dit in het belang van de langstlevende echtgenote of de erfgenamen. Je hebt onder andere de volgende taken: Het beheren van de nalatenschap namens de erfgenamen. Het regelen van de uitvaart. Een beschrijving maken van alle bezittingen en schulden (boedelbeschrijving). Uitzoeken wat de positie is van de erfgenamen. Gaan zij aanvaarden of verwerpen? Het betalen van schulden, inclusief erfbelasting en/of begrafeniskosten. Als executeur ben je verplicht namens de erfgenamen een aangifte erfbelasting in te dienen bij de Belastingdienst. Let op! Je bent dan ook aansprakelijk voor de verschuldigde erfbelasting. Het uitkeren van legaten of je zorgt ervoor dat zij worden afgegeven. Als je klaar bent met je taak dan moet je rekening en verantwoording afleggen aan de erfgenamen. Dat betekent dat alle uitgaven en inkomsten controleerbaar moeten zijn, bijvoorbeeld met facturen of bankoverzichten. Speciale opdrachten uitvoeren die in het testament zijn opgenomen (zorgen voor onderkomen van huisdieren). Een executeur-afwikkelingsbewindvoerder mag zonder medewerking of toestemming van de erfgenamen goederen uit de nalatenschap verkopen en de opbrengst ervan verdelen tussen de erfgenamen. In sommige gevallen krijg je als executeur-afwikkelingsbewindvoerder zoveel bevoegdheden dat je de nalatenschap volledig zelfstandig en naar eigen inzicht kan verdelen. Het benoemen van een executeur-afwikkelingsbewindvoerder kan zo voorkomen dat de erfenis onverdeeld blijft. Welke bevoegdheden je als executeur-afwikkelingsbewindvoerder precies hebt, blijkt uit het  testament. Om aan te tonen dat je bevoegd bent, heb je een verklaring van executele of erfrecht nodig>>>. Vraag deze online aan.

Taken begrafenisexecuteur

Als de overledene jou benoemd heeft tot begrafenisexecuteur dan hoef je alleen maar de begrafenis of crematie te regelen. De kosten van de uitvaart mag je verhalen op de nalatenschap. Je hebt als begrafenisexecuteur niet de taken en de bevoegdheden die een ‘normale’ executeur wel hebt, zoals bijvoorbeeld het beheer over de nalatenschap. Als begrafenisexecuteur hoef je dus ook geen aangifte erfbelasting in te dienen. Let op! In eerste instantie kan je de gemaakte kosten verhalen op de nalatenschap maar als er niet genoeg geld blijkt te zijn dan moet je bij de erfgenamen aankloppen. Als de erfgenamen niet thuis geven dan heb je als begrafenisexecuteur een probleem. De uitvaartondernemer zal jou als opdrachtgever aanspreken voor de gemaakte kosten. Dat jij het moet terughalen uit de nalatenschap is jou probleem. Om aan te tonen dat je bevoegd bent, heb je een verklaring van executele of erfrecht nodig>>>. Vraag deze online aan.

Waarom een verklaring van erfrecht?

Erfenissen zijn steeds vaker een complexe zaak. Mensen trouwen meerdere keren, hebben kinderen verschillende huwelijken, en zo zijn er nog een aantal erfrechtelijke kwesties te bedenken. Helaas zijn er bij erfenissen oplichters actief of is er ruzie in de familie. Een verklaring van erfrecht geeft duidelijkheid over de verhoudingen en de gerechtigdheid tot het vermogen van de overledene. Een verklaring van erfrecht beschermt de erfgenamen tegen schuldeisers van de overledene mits de nalatenschap niet zuiver aanvaard is.

Vraag een verklaring van erfrecht aan

Wat kost een verklaring van erfrecht?

De kosten van een verklaring van erfrecht ook wel erfrechtakte of akte van erfrecht genoemd zijn afhankelijk van een aantal factoren. De belangrijkste zijn het aantal erfgenamen en de wijze van aanvaarding. Kosten voor het raadplegen van registers bij gemeentes wisselen per gemeente. Boedelvolmachten/nalatenschapsvolmachten (1 van de erfgenamen wordt aangewezen om alles te regelen) zijn net als het beoordelen van een testament bij ons in de prijs inbegrepen. Andere aanbieders rekenen extra kosten voor dergelijke beoordelingen/volmachten. Notarieel honorarium inclusief btw en verplichting bijdrage voor het Kwaliteitsfonds Notariaat. Exclusief onderzoekskosten, griffierechten en legeskosten voor erfgenamenonderzoek bij de gemeente.

Akte verklaring van erfrecht met maximaal 2 erfgenamen (wel/geen testament en zuiver aanvaarden) incl. btw.€ 298,00
Extra erfgenaam (boven de 2) vooroverleden erfgenamen tellen ook ook erfgenaam (per erfgenaam)€ 25,00
Erf je uitsluitend van je echtgenoot of geregistreerd partner dan geldt het volgende tarief
Verklaring van erfrecht waarbij de partner (echtgenoot of geregistreerd partner) enig erfgenaam is met/zonder testament en zuivere aanvaarding.€ 298,00
Kosten die gemeenten door belasten voor het raadplegen van de registers van de Burgerlijke stand (verschilt per gemeente)€ p.m.
Extra kosten
Bij een aanvaarding onder het recht van boedelbeschrijving worden er griffierechten doorbelast per aanlevering bij de rechtbank (incl. 130,- griffierechten)€ 230,00
Kosten voor aanschrijven van legatarissen, notarissen en andere belanghebbenden (geen erfgenamen) per brief € 35,00
Kosten die erfgenamen moeten maken voor het legaliseren van hun handtekening (komen voor eigen rekening) € pm (op ons kantoor € 15,00)
Verklaring aanvaarding executele (per persoon)€ 35,00
De verklaring van erfrecht inschrijven bij het Kadaster om de woning op naam van de erfgenamen te zetten€ 66,00
De overledene heeft huwelijkse /partnerschaps voorwaarden of een samenlevingscontract€ 75,00
Kosten die VanDeNotaris.nl moet maken voor het opvragen van een afschrift van een testament. Hiervoor kunnen collega notariskantoren kosten in rekening brengen en deze belasten wij door;€ pm
Heffing kwaliteitsfonds notariaat (kosten voor tuchtrecht en toezicht)€ 9,95
Kosten voor het onderzoek van de BRP (basisregistratie personen) VIS, Insolventie- en Curatele register van betrokken personen € 15,- per persoon (de overledene zit in de prijs inbegrepen);€ 15,00

Notaris blog

De turboverdeling van een huwelijksgemeenschap en een nalatenschap

Uitgangspunt bij een turboverdeling is dat echtgenoten gehuwd zijn in gemeenschap van goederen in combinatie ... Lees meer

Wat als mijn gehandicapte zus komt te overlijden?

Ik heb een geestelijk en lichamelijk gehandicapte zus. Het is mogelijk dat zij binnenkort komt ... Lees meer