Verklaring van executele nodig ?

v.a.€ 200

Ben je benoemd tot executeur en wil je de erfenis afwikkelen? Je mag deze benoeming weigeren. Om aan te kunnen tonen dat je bevoegd bent moet je een verklaring van erfrecht of een verklaring van executele overleggen. Het voordeel van een verklaring van executele is dat deze heel snel afgegeven kan worden.

Soorten executeurs

In een verklaring van executele kunnen samengevat 3 typen executeurs beschreven zijn. Hieronder bij veelgestelde vragen staat beschreven wat de taken zijn van een begrafenisexcuteur, beheersexecuteur en een executeur-afwikkelingsbewindvoerder. Wat hebben wij nodig om een verklaring van executele voor jou op te kunnen stellen? De gegevens van de overledene, het laatst gemaakte testament, indicatie van het vermogen van de overledene en een gelegaliseerde verklaring (ontvang je van Vandenotaris.nl) van de executeur dat deze de benoeming aanvaardt. Via deze link kan je een verklaring van executele aanvragen >>>. Na het invoeren en versturen van je gegevens ontvang je direct per e-mail de verklaring voor het aanvaarden van de executele. Deze kan je getekend en gelegaliseerd met een kopie legitimatiebewijs en het testament naar ons opsturen. De kosten bedragen € 200,- inclusief btw voor een begrafenis of beheersexecuteur en € 250,- inclusief btw voor een verklaring van executele met een executeur-afwikkelingsbewindvoerder.

Stappenplan

Hoe kan ik een verklaring van executele online aanvragen tegen lage kosten?

Vul jou gegevens in, gegevens van de overledene, omvang van het vermogen en upload of stuur de benodigde stukken naar ons toe.

Je ontvangt een verklaring waarin je kan verklaren dat je akkoord gaat met je benoeming als executeur

Na ontvangst van de getekende verklaring en het doen van de verplichte onderzoeken stelt de notaris een verklaring van erfrecht op. Deze ontvang je in concept.

Na je akkoord en betaling zal de notaris de verklaring van executele afgeven en kan je bewijzen dat je bevoegd bent om de nalatenschap af te wikkelen.

Veelgestelde vragen

Kan ik een verwerping van een erfenis ongedaan maken?

Vanwege een (achteraf onterechte) hoge CAK beschikking in verband met de eigen zorgbijdrage van mijn vader heb ik zijn nalatenschap verworpen. Ik heb de beschikking van het CAK aangevochten en inmiddels is vast komen te staan dat ik die niet meer hoef te betalen. Echter heb ik de erfenis verworpen en mijn vraag is nu of ik dit ongedaan kan maken? Antwoord: nee, helaas is dat niet mogelijk. Een verwerping van een erfenis kan je op grond van 4:190 lid 3 Burgerlijk Wetboek alleen onvoorwaardelijk en zonder tijdsbepaling doen en ziet op je volledige erfdeel. Volgens artikel 4:190 lid 4 Burgerlijk Wetboek kan je een verwerping dus niet ongedaan maken of terugdraaien.

Hoe kan ik een legaat aanvaarden of verwerpen?

Een legaat is een vorderingsrecht toegekend door een overledene in zijn of haar testament. In de wet staat dat je een legaat krijgt zonder aanvaarding noodzakelijk is (4:201 BW). Je houdt wel de bevoegdheid om een legaat te verwerpen zolang je deze niet expliciet hebt aanvaardt. Het is mogelijk om een legataris een termijn te stellen waarbinnen hij dient te verwerpen. Laat de legataris de termijn verlopen dan verliest hij zijn/haar recht om te kunnen verwerpen. Als je een legaat wil verwerpen dan is het aan te raden dat schriftelijk aan de erfgenamen/executeur te laten weten. De wet schrijft voor dat dit op ondubbelzinnige wijze moet gebeuren.

Is een verklaring van erfrecht altijd nodig?

Is een verklaring van erfrecht altijd nodig? Nee, een verklaring van erfrecht is niet altijd nodig. Bij kleine bedragen eisen sommige banken geen verklaring. Het is verstandig hierover contact op te nemen met de bank. Sinds januari 2012 verlangen banken geen verklaring van erfrecht meer als: Er sprake is van een huwelijk of geregistreerd partnerschap. Er geen testament is. En er niet meer dan € 100.000 op de rekening staat.

Wat zijn de kosten van een verwerping nalatenschap?

Voor het verwerpen van een nalatenschap moet een rechtbank akte opgesteld worden. Hiervoor worden griffierechten in rekening gebracht. Deze bedragen € 127,- (2019). Laat je, je adviseren door een notaris dan komen hier nog eens notariskosten bij.

Erfbelasting en de Europese erfrechtverordening?

Op 17 augustus 2015 treedt de Europese Erfrechtverordening in werking. Hierdoor gaat vererving (aanwijzen van de erfgenamen) en afwikkeling van nalatenschappen in een groot aantal Europese landen op dezelfde manier. Welk fiscaal recht is van toepassing op een rechtskeuze? De verordening ziet niet op het fiscaal recht. Een rechtskeuze heeft geen invloed op het toepasselijke fiscale recht. Het blijft mogelijk dat meerdere landen heffen, zoals het in de verschillende nationale belastingwetten is geregeld.

Wat is een onverdeelde boedel?

Heb je met twee of meer anderen een erfenis ontvangen? Dan is er, totdat deze erfenis verdeeld is, een onverdeelde boedel. Ook als je gaat scheiden of uit elkaar gaat kan er een onverdeelde boedel zijn.  Let op er is geen sprake van een onverdeelde boedel als de wettelijke verdeling van toepassing is.

Een codicil wat is dat?

Een codicil is een vorm van testament. In een codicil kan je alleen bepaalde goederen (dus geen geldbedragen) toewijzen aan personen of instellingen. Een codicil moet handgeschreven zijn, voorzien van een datum en ondertekend met uw handtekening. Als het codicil uit meer bladzijden bestaat, kan je het beste elke pagina afzonderlijk nog eens voorzien van paraaf of handtekening. Een gedrukt of getypt codicil is dus niet rechtsgeldig. In een codicil kan je ook je uitvaartwensen opnemen.

Wanneer is een legaat opeisbaar?

Een legaat van een geldsom wordt zes maanden na het overlijden van de erflater opeisbaar, tenzij hij anders heeft beschikt. Als de termijn is verlopen dien je de erfgenamen in gebreke te stellen om aanspraak te maken op de wettelijke rente.

Wat is een legaat?

Een legaat is een bepaling in een testament waarin de erflater aan een of meer personen een vorderingsrecht toekent. Dit kan een bedrag in geld zijn maar ook bepaalde goederen. Een legaat komt, tenzij anders bepaald in het testament, ten laste van de gezamenlijke erfgenamen.  Legaten worden dus betaald vanuit de erfenis. Iemand die een legaat krijgt wordt ook wel legataris genoemd.

Kan ik achterhalen of iemand een testament heeft die nog niet is overleden?

Nee, alleen degene die zelf het testament heeft opgesteld, kan dit via een notaris achterhalen. Als je twijfelt of je zelf ooit een testament hebt opgesteld, dan kan je een verzoek indienen bij het Centraal testamentenregister (CTR). Je moet dit doen via een notaris . Je kan ook persoonlijk naar het CTR in Den Haag toe gaan met een geldig legitimatiebewijs.

Executeur aansprakelijk voor erfbelasting

Wie de rol van beheerexecuteur of executeur-afwikkelingsbewindvoerder aanvaardt, wordt het enige aanspreekpunt van de Belastingdienst. Omdat je als executeur de schulden moet voldoen ben je ook verantwoordelijk voor de erfbelasting afdracht. Als executeur ben je hoofdelijk aansprakelijk voor de erfbelasting, tenzij je als executeur aannemelijk kan maken dat het niet aan jou te wijten is dat de aanslag tot een te laag bedrag is vastgesteld of anderszins te weinig belasting is geheven. Dit kan doordat er door de erfgenamen buitenlandse tegoeden verzwegen wordt. De aansprakelijkstelling van de executeur moet niet onderschat worden. Laat dus de erfgenamen verklaren dat zij geen weet hebben van andere bezittingen dan degene die je hebt opgenomen in de boedelbeschrijving. Laat de erfgenamen de aangifte erfbelasting goedkeuren en het liefst ook zelf tekenen. Betaal als executeur zelf de erfbelasting van de erven rekening en keer de erfdelen pas uit na de decharge van de erfgenamen.

Executele en beneficiaire aanvaarding

Als een erfgenaam beneficiair aanvaardt, heeft dat mogelijk gevolgen voor de executele en jou positie als executeur. Om te voorkomen dat de wettelijke vereffeningsprocedure gevolgd wordt moet je een verklaring afleggen dat er genoeg middelen zijn om alle schulden mee te betalen. In de wet staat dat jij als executeur moet ‘aantonen dat de goederen der nalatenschap ruimschoots toereikend zijn om alle schulden der nalatenschap te voldoen’. Dit kan je eenvoudige doen door de erfgenamen een briefje te sturen met de verklaring. Uiteraard moet je dat kunnen onderbouwen. Als je als executeur niet kunt aantonen of durft te verklaring, dan gaan de wettelijke regels van 'vereffening' gelden. De erfgenamen worden dan gezamenlijk bevoegd om de nalatenschap af te wikkelen. Wil je van een executeur af bij een mogelijk negatieve nalatenschap dan weet je nu dus als erfgenaam wat je moet doen!

Taken van een beheersexecuteur

Als beheersexecuteur ben je verantwoordelijk voor de afwikkeling van de nalatenschap van de overledene. Je hebt onder andere de volgende taken: Het beheren van de nalatenschap namens de erfgenamen. Het regelen van de uitvaart. Een beschrijving maken van alle bezittingen en schulden. Uitzoeken wat de positie is van de erfgenamen. Gaan zij aanvaarden of verwerpen? Het betalen van schulden, inclusief erfbelasting en/of begrafeniskosten. Als executeur ben je verplicht om namens de erfgenamen een aangifte erfbelasting in te dienen. Let op! Je bent dan ook aansprakelijk voor het betalen van de erfbelasting. Het uitkeren van de legaten of zorgen dat zij worden afgegeven. Als je klaar bent met je taak dan moet je rekening en verantwoording afleggen aan de erfgenamen. Dat betekent dat alle uitgaven en inkomsten controleerbaar moeten zijn, bijvoorbeeld met facturen of bankoverzichten. Speciale opdrachten uitvoeren die in het testament zijn opgenomen (zorgen voor onderkomen van huisdieren). Als beheersexecuteur zorg je niet voor de verdeling van de bezittingen. Dat moeten de erfgenamen zelf regelen. Om aan te tonen dat je bevoegd bent heb je een verklaring van executele of erfrecht nodig>>>. Vraag deze online aan.  

Taken executeur-afwikkelingsbewindvoerder

Als executeur-afwikkelingsbewindvoerder ben je verantwoordelijk voor de afwikkeling van de nalatenschap van de overledene. De executeur-afwikkelingsbewindvoerder is niet alleen beheersexecuteur maar ook bewindvoerder. Meestal is dit in het belang van de langstlevende echtgenote of de erfgenamen. Je hebt onder andere de volgende taken: Het beheren van de nalatenschap namens de erfgenamen. Het regelen van de uitvaart. Een beschrijving maken van alle bezittingen en schulden (boedelbeschrijving). Uitzoeken wat de positie is van de erfgenamen. Gaan zij aanvaarden of verwerpen? Het betalen van schulden, inclusief erfbelasting en/of begrafeniskosten. Als executeur ben je verplicht namens de erfgenamen een aangifte erfbelasting in te dienen bij de Belastingdienst. Let op! Je bent dan ook aansprakelijk voor de verschuldigde erfbelasting. Het uitkeren van legaten of je zorgt ervoor dat zij worden afgegeven. Als je klaar bent met je taak dan moet je rekening en verantwoording afleggen aan de erfgenamen. Dat betekent dat alle uitgaven en inkomsten controleerbaar moeten zijn, bijvoorbeeld met facturen of bankoverzichten. Speciale opdrachten uitvoeren die in het testament zijn opgenomen (zorgen voor onderkomen van huisdieren). Een executeur-afwikkelingsbewindvoerder mag zonder medewerking of toestemming van de erfgenamen goederen uit de nalatenschap verkopen en de opbrengst ervan verdelen tussen de erfgenamen. In sommige gevallen krijg je als executeur-afwikkelingsbewindvoerder zoveel bevoegdheden dat je de nalatenschap volledig zelfstandig en naar eigen inzicht kan verdelen. Het benoemen van een executeur-afwikkelingsbewindvoerder kan zo voorkomen dat de erfenis onverdeeld blijft. Welke bevoegdheden je als executeur-afwikkelingsbewindvoerder precies hebt, blijkt uit het  testament. Om aan te tonen dat je bevoegd bent, heb je een verklaring van executele of erfrecht nodig>>>. Vraag deze online aan.

Taken begrafenisexecuteur

Als de overledene jou benoemd heeft tot begrafenisexecuteur dan hoef je alleen maar de begrafenis of crematie te regelen. De kosten van de uitvaart mag je verhalen op de nalatenschap. Je hebt als begrafenisexecuteur niet de taken en de bevoegdheden die een ‘normale’ executeur wel hebt, zoals bijvoorbeeld het beheer over de nalatenschap. Als begrafenisexecuteur hoef je dus ook geen aangifte erfbelasting in te dienen. Let op! In eerste instantie kan je de gemaakte kosten verhalen op de nalatenschap maar als er niet genoeg geld blijkt te zijn dan moet je bij de erfgenamen aankloppen. Als de erfgenamen niet thuis geven dan heb je als begrafenisexecuteur een probleem. De uitvaartondernemer zal jou als opdrachtgever aanspreken voor de gemaakte kosten. Dat jij het moet terughalen uit de nalatenschap is jou probleem. Om aan te tonen dat je bevoegd bent, heb je een verklaring van executele of erfrecht nodig>>>. Vraag deze online aan.

Regel goedkoop en direct je verklaring van executele via een notaris

Wat kost een verklaring van executele?

De kosten voor een verklaring van executele zijn vaak goedkoper dan een verklaring van erfrecht omdat het alleen een verklaring is over de bevoegde executeur. Indien je snel wilt handelen is een verklaring van executele aan te raden. Een verklaring van erfrecht kan altijd later nog.

Kosten akte verklaring van executele (kosten zijn afhankelijk van het type executeur en de snelheid waarmee je de verklaring wil ontvangen vanaf
€ 200,00
Aanvullende kosten
Het informeren van belanghebbenden per brief, PER brief inclusief btw.
€ 35,00
Het informeren van belanghebbenden per e-mail, PER e-mail inclusief btw.
€ 10,00

Notaris blog

vraagtekens

Kan ik een verwerping van een erfenis ongedaan maken?

Vanwege een (achteraf onterechte) hoge CAK beschikking in verband met de eigen zorgbijdrage van mijn ... Lees meer

vraagtekens

Hoe kan ik een legaat aanvaarden of verwerpen?

Een legaat is een vorderingsrecht toegekend door een overledene in zijn of haar testament. In ... Lees meer