Notariele geldleningsovereenkomst of schuldbekentenis

Een notariële geldleningsovereenkomst of schuldbekentenis wordt gesloten tussen de schuldenaar en de schuldeiser (7:129 BW). De schuldenaar is degene die het geld leent. De schuldeiser is degene die het geld uitleent. In een notariële geldleningsovereenkomst wordt door de notaris vastgelegd wie er een leningsovereenkomst sluiten en welke leningsvoorwaarden er gelden voor de genoemde lening.

Wat is het voordeel van een notariële geldleningsovereenkomst?

VanDeNotaris.nl zorgt ervoor dat de afspraken en je vorderingen goed en helder zijn omschreven. VanDeNotaris.nl identificeert en onderzoekt de betrokken partijen aan de hand van de openbare registers. Je weet dus met wie je zaken doet. VanDeNotaris.nl controleert bijv. ook of je schuldenaar op moment van tekenen niet failliet is of in de schuldsanering zit.

Voordeel van een notariële akte is dat als je schuldenaar zijn afspraken niet nakomt, dan kan je als schuldeiser maatregelen nemen om geld te innen bij je schuldenaar zonder dat jij daarvoor eerst naar de rechter hoeft. Dit betekent dat hij beslag kan leggen op de bezittingen van de schuldenaar en deze bezittingen kan verkopen. Normaal gesproken moet je eerst naar de rechter om jouw recht te kunnen executeren. Dit is niet het geval als je vordering omschreven is een authentieke akte (notariële akte) en daarnaast duidelijk is gemaakt hoe bepaald wordt of sprake is van een overtreding of een tekortkoming.

Wat wordt er vastgelegd in een notariële geldleningsovereenkomst?

Er staat in hoeveel geld er is uitgeleend, hoe dit geld bij de schuldenaar terecht is gekomen, de verschuldigde rente en de looptijd van de geldleningsovereenkomst. Verder staat er in de overeenkomst hoe de rente berekend moet worden, of deze aangepast kan worden en wanneer de rente moet worden betaald. Verder maak je afspraken over:

  • Gevolgen voor te late betaling (boete & rente over het te laat betaalde bedrag);
  • In welke bijzondere gevallen de schuldeiser de geldlening direct kan opeisen (faillissement, verkoop goed, verhuizen);
  • Wiens administratie doorslaggevende is voor de stand van de schuld;
  • Aansprakelijkheid van de schuldenaren (bij meerdere schuldenaren);
  • Aan wie de schuldenaren moeten betalen ingeval van meerdere schuldeisers;
  • Welke zekerheden (hypotheek/verpanding/positieve negatieve hypotheekverklaring) gelden voor de terugbetaling van de lening;
  • Of de rechten en verplichtingen uit de geldleningsovereenkomst overdraagbaar zijn;
  • Wanneer de geldleningsovereenkomst eindigt;
  • Afspraken over de kosten van de geldleningsovereenkomst en evetuele  kosten noodzakelijke maatregelen om de vordering te innen.

Stappenplan

Veelgestelde vragen

Hoe werkt een positieve negatieve hypotheekverklaring?

Een pos/neg hypotheekverklaring is een verklaring dat je op eerste verzoek van je schuldeiser zult meewerken aan het vestigen van een hypotheek op je woning (de positieve hypotheekverklaring). Dit biedt dus veel minder zekerheid voor je schuldeiser dan een hypotheekrecht. Echter het vestigen van een hypotheekrecht brengt weer meer kosten met zich mee. Ook zeg je met een positieve negatieve hypotheekverklaring toe geen andere hypotheken te vestigen op je woning (de negatieve hypotheekverklaring).

Wat kosten het opstellen van een notariële geldleningsovereenkomst?

Een notariële akte met daarin vastgelegd de leningsovereenkomst of schuldbekentenis bespaart je op procedure kosten bij de rechtbank als degene die je het geld leent zijn verplichtingen niet nakomt.

Honorarium notariële akte van geldlening (zonder zekerheden) max. 2 schuldeisers/schuldenaren€ 450,00
Met positieve/negatieve hypotheekverklaring
Honorarium notariële akte van geldlening met positieve/negatieve hypotheekverklaring max. 2 schuldeisers/schuldenaren€ 495,00
Kosten vestigen hypotheek
Honorarium notariële hypotheekakte met geldleningsovereenkomst exclusief onderzoekskosten/kadasterkosten max. 2 schuldeisers/schuldenaren€ 595,00
Honorarium notariële hypotheekakte (u levert zelf een geldleningsovereenkomst aan) exclusief onderzoekskosten/kadasterkosten max. 2 schuldeisers/schuldenaren€ 495,00
Inzage Kadaster (per object) onderzoekskosten€ 60,00
Inschrijvingskosten Kadaster€ 137,50
Bij het vestigen van tweede, derde, etc. hypotheek is toestemming vereist van de eerdere hypotheekhouder(s). extra kosten per toestemmingsaanvraag€ 75,00

Notaris blog

Hoe werkt een positieve negatieve hypotheekverklaring?

Een pos/neg hypotheekverklaring is een verklaring dat je op eerste verzoek van je schuldeiser zult ... Lees meer

Je kind erkennen via de notaris

Je kan je kind erkennen via de burgerlijke stand of via de notaris in een ... Lees meer