Verdeling woning online aanvragen

v.a.€ 1175,-

Verdeling woning: Bij een echtscheiding of bij het verbreken van een andere samenlevingsvorm, wil je ook financieel de zaken verdelen. Hiervoor is het noodzakelijk om de gemeenschappelijke goederen te verdelen. De meeste goederen kan je zelf verdelen, bijvoorbeeld geld op de en/of rekening, de auto, de inboedel, enzovoorts. Voor de verdeling van bijvoorbeeld aandelen in BV of een woning is een notaris noodzakelijk. Als je gaat overleggen met de bank over de hypotheek dan vraagt de bank om een ‘akte van verdeling’.

Verdeling woning en werkzaamheden van de notaris

Je hebt afgesproken dat één van jullie beiden enig eigenaar wordt van de woning. Om die reden moet de woning worden ‘verdeeld’; de ene eigenaar ‘koopt’ als het ware de helft van de ander. Voor de verdeling van een woning gelden dus in de basis dezelfde formaliteiten als voor de aankoop en levering van een woning. Net als bij de aankoop van jouw woning wordt ook nu een notariële akte opgemaakt, waarbij de notaris volgens bepaalde voorschriften de eigendomsrechten van partijen controleert en vervolgens in de akte beschrijft aan wie de woning wordt toebedeeld. Ook deze akte van verdeling wordt na de ondertekening ingeschreven bij het Kadaster (zie ook een voorbeeld van een akte van verdeling).

Echtscheidingsconvenant en de verdeling woning

Bij een ontbinding van een huwelijk is er door een advocaat een echtscheidingsconvenant opgesteld, waarin je onderlinge afspraken hebt vastgelegd. Een echtscheidingsconvenant is niet voldoende om de eigendom over te dragen. Verdeling woning of appartement en aandelen in een BV moeten volgens de wet via een notariële akte worden overgedragen.

Inhoud notariële akte van verdeling

In een notariële akte van verdeling worden de afspraken die je hebt gemaakt over de verdeling van de gezamenlijke woning en de andere gezamenlijke bezittingen uitgevoerd. Het gaat om de afspraken over:

 • de verdeling van de gezamenlijke woning (wie wordt enig eigenaar?);
 • de waarde van de woning;
 • de lopende hypotheekschuld (wie neemt deze schuld over?);
 • het ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid voor de lopende hypotheekschuld;
 • bij nieuwbouw ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid uit de koopaannemingsovereenkomst;
 • overname van de van de polis van levensverzekering en/of beleggingsrekening en/of bouwdepot;
 • wie de kosten van de akte van verdeling draagt.

Hypotheek oversluiten of overnemen?

Wat doen wij met de hypotheek bij een verdeling van de woning? Je hebt 2 opties: te weten oversluiten of overnemen met ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid. Bij oversluiten los je de oude hypotheek af en neemt de partner die de woning overneemt een nieuwe hypotheek. Bij overnemen wil de ex-partner niet aangesproken worden door de bank als de overnemende partij zijn verplichtingen niet meer kan nakomen. Je wil dus dat de hypotheekbank een verklaring afgeeft waaruit blijkt dat de hypotheekbank je ex-partner niet meer zal aanspreken op grond van de hypotheekschuld. Je kunt een dergelijke verklaring van ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid bij jouw hypotheekverstrekker aanvragen nadat je van ons een concept van de verdelingsakte hebt ontvangen.

Vraag direct een akte van verdeling aan als je voldoet aan de voorwaarden:

 • De woning ligt in Nederland.
 • Jullie wonen beiden in Nederland en beheersen de Nederlandse taal zowel mondeling als schriftelijk;
 • Jullie zijn het onderling eens geworden voer de toedeling van het huis en de eventuele hypotheek en de daaraan gekoppelde polissen/effectenrekeningen;
 • Je regelt zelf het ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid bij de hypotheekbank;
 • Er is geen sprake van een faillissement, surseance van betaling, bewind of curatele;
 • Er liggen geen beslagen op de te verdelen woning;
 • Er is geen sprake van opstal of lidmaatschapsrechten met betrekking tot de te verdelen woning.

Stappenplan

Veelgestelde vragen

Draagplichtovereenkomst na het verbreken van een relatie.

Ik en inmiddels mijn ex vriendin zijn uit elkaar. Er is een koophuis die op onze beide namen staat en er zijn geen kinderen. Wij hebben samen al een opzet gemaakt wat onze wensen zijn. Ik blijf in het huis en betaal haar maandelijks een vastgesteld bedrag. Wij hebben geen notarieel samenlevingscontract of iets dergelijks. In verband met een eigen onderneming is het niet mogelijk om de woning te verdelen en op mijn naam te zetten. Hiervoor zal mijn ondernemingsresultaat flink omhoog moeten. Mijn ex blijft nog zeker een jaar mede-eigenaar van de woning totdat het voor de bank zeker is dat ik de hypotheek allen kan dragen. Kunnen jullie dit op papier zetten en het daadwerkelijk rechtsgeldig maken dat we beide aan onze afspraken MOETEN houden? 

Draagplichtovereekomst

Je kan een overeenkomst opmaken en daarin afspraken maken over wie welke woonlasten draagt. Dergelijke afspraken kunnen worden vastgelegd in een draagplichtovereenkomst. Hiermee kan je de hypotheekrente aftrek mee beïnvloeden. Zonder afspraken worden de aangegane leningen fiscaal aan elke partner voor 50% worden toegerekend. Om ervoor te zorgen dat fiscaal een schuld specifiek slechts aan een van beide partners wordt toegerekend of in een andere verhouding dan 50/50, moet je nadere afspraken te maken. Van belang is dat je goed oplet voor wat betreft de hypotheekrente aftrek >>>In geval van ongehuwd samenwoners kunnen de afspraken in als bijlage aan een samenlevingscontract worden toegevoegd. In jullie geval zal dat een losse draagplicht overeenkomst worden. Laat je financieel adviseur deze overeenkomst opstellen.

Hoofdelijke aansprakelijkheid hypotheek

Als je samen een huis koopt dan eist de bank dat de partners de schuld gezamenlijk aangaan. Ook is in de hypotheekakte opgenomen dat jullie beide hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de volledige hypotheekschuld. Je ex-partner neemt dus een behoorlijk risico door deze constructie in stand te laten. Mocht jij failliet gaan dan kan de bank bij je ex de volledige hypotheekschuld innen.

Fiscale gevolgen verdeling woning

Heb je een eigen woning en ga je uit elkaar? Dan heeft dit fiscale gevolgen voor jou en je fiscale partner.  Verlaat je de eigen woning? Dan heb je in veel gevallen nog 2 jaar recht op (hypotheek)renteaftrek voor de woning waar je niet langer in woont. Ook kan het zijn dat je de betaalde rente en het bedrag van het eigenwoningforfait kunt opgeven als partneralimentatie. Koop je direct na het verlaten van de woning een andere eigen woning? Dan kan je gedurende maximaal 2 jaar voor beide woningen de rente aftrekken. Blijf je in de eigen woning wonen? Dan hangt het van jouw situatie af of je de betaalde (hypotheek)rente mag aftrekken. Misschien moet je door jouw (ex-)partner betaalde rente of een deel van het bedrag van het eigenwoningforfait als ontvangen partneralimentatie opgeven. Beide eigenaar van de woning lees dan meer over de fiscale gevolgen van een verdeling op website van de Belastingdienst.

Hoe bepalen wij de overwaarde van het huis na scheiding?

Overwaarde huis na scheiding bepalen? De verdeling houdt in dat degene die enig eigenaar wordt van de woning, de uittredende eigenaar de helft van de overwaarde moet uitbetalen. Het is daarom van belang om te weten wat de actuele waarde van uw woning is en wat de hoogte is van de hypothecaire geldlening. De hoogte van de hypotheek kan je bij de hypotheekbank opvragen. Voor het vaststellen van de waarde van de woning kan je een taxatierapport laten opstellen. Ook is het mogelijk de waarde van de woning in onderling overleg vast te stellen of te kiezen voor de WOZ-waarde. Waarde opvragen kan via: WOZ-waardeloket>>. Nadeel hiervan is dat achteraf een van beiden dan kan stellen dat die waarde onjuist is. Bedacht moet worden dat de WOZ waarde wordt gewaardeerd naar een waardepeildatum die een jaar voor aanvang van het belastingjaar ligt. Voor belastingjaar 2017 wordt gebruik gemaakt van waardepeildatum 1 januari 2016.  In bepaalde gevallen willen partijen geen overbedeling constateren. In dat geval stellen zij de waarde vast op de waarde van de hypotheekschuld en eventuele polissen. Bedacht moet worden dat de bank niet gelukkig is met een lagere waarde voor hun verhaalobject en dus kan verzoeken om een extra aflossing.

Is een direct opeisbare lening en niet direct opeisbare lening in beide gevallen een schenking?

Ja, dat is mogelijk. Gratis geld bestaat niet in de ogen van de Belastingdienst. Niet direct opeisbare lening: Uitgangspunt is dat de lening zakelijk moet zijn. Als een niet direct opeisbare lening die een (onzakelijke) lage of geen rente draagt dan kan de Belastingdienst een schenking constateren. Voor niet opeisbare leningen met een looptijd van korter dan een jaar is het voordeel gelijk aan het verschil tussen de nominale waarde en de contante waarde van de lening en zal er geen schenking gezien worden. Voor niet direct opeisbare leningen met een looptijd van langer dan een jaar geldt dat het fictief vruchtgebruik geacht wordt ineens te zijn geschonken.  Direct opeisbare lening: In de Successiewet 1956 is artikel 15 opgenomen. Die belast een direct opeisbare lening die geen rente draagt, of waarbij de rente niet zakelijk is.  Op grond voornoemd artikel wordt de schuldenaar geacht het vruchtgebruik over de vordering te hebben verkregen. De Belastingdienst ziet 6% als zakelijk. Alles lager wordt gezien als een vruchtgebruik van jaar tot jaar. Van geval tot geval moet bekeken worden wat het meest gunstige is. Uiteraard is het ook mogelijk een zakelijke rente op te nemen en jaarlijks de rente te schenken. In dat laatste geval is er alleen maar een schenking te constateren als de rente geschonken wordt.

Kan in een hypotheek lening krijgen via mijn spaargeld BV?

Ja, dat het is mogelijk om van je spaargeld BV te lenen. De rente die je dan moet betalen aan je eigen bv voor de hypotheekschuld is fiscaal aftrekbaar als het geld wordt gebruikt voor de aankoop of verbouwing van de eigen woning. Het is dus ook mogelijk om het geld uit te lenen aan bijvoorbeeld je kinderen.  Jij hebt dan een hoger rendement en de kinderen mogen deze rente in box 1 aftrekken.

Akte verdeling woning online aanvragen (klik hier)

Akte van verdeling

Wat kost een akte van verdeling? Bij dit tarief is rekening gehouden met 1 of 2 aangrenzende percelen. Ingeval de opdracht geannuleerd wordt brengen wij de reeds verrichte werkzaamheden tegen het geldende uurtarief in rekening met een minimum van €90,75,- incl. BTW.

Honorarium akte van verdeling incl. btw € 961,95
Kadastraal recht incl. btw€ 70
Inschrijvingskosten kadaster (indien KIK anders € 165,00)€ 94,50
Onderzoekskosten voor twee personen incl. btw€ 48,40
Totaal incl. btw€ 1174,85
Extra kosten
Aflossen kredieten (per aflossing) incl. btw€ 42,35
afkopen verzekeringspolis of beleggingspolis€ 90,75
extra kosten bij appartement€ 60,00

Notaris blog

Draagplichtovereenkomst na het verbreken van een relatie.

Ik en inmiddels mijn ex vriendin zijn uit elkaar. Er is een koophuis die op ... Lees meer

Wat is de nieuwe maximale duur van de alimentatie vanaf 2020?

Het uitgangspunt is dat de alimentatieduur gelijk is aan de helft van het huwelijk met ... Lees meer