Coöperatie online oprichten

v.a.€ 500

Een coöperatie is een rechtsvorm waarbij in samenwerking een onderneming wordt gedreven. Deze rechtsvorm heeft veel weg van een vereniging en bestaat vaak uit 2  organen; een bestuur en leden.  Het doel van een coöperatie is het drijven van een onderneming ten behoeve van haar leden. Met de leden worden overeenkomsten gesloten. De leden staan dus centraal. Als er geen leden meer zijn, houdt de coöperatie op te bestaan. Een coöperatie moet opgericht worden door minimaal 2 personen.

Welke soorten coöperaties zijn er?

In de wet wordt een onderscheid gemaakt tussen drie vormen van coöperaties, afhankelijk van de aansprakelijkheid van de leden voor een tekort bij het einde van de coöperatie. De vorm van de aansprakelijkheid blijkt uit een van de volgende afkortingen achter de naam van de coöperatie:

 • W.A. De wettelijke aansprakelijkheid geldt voor de leden. De leden zijn aansprakelijk voor het gehele tekort;
 • B.A. De wettelijke aansprakelijkheid wordt in de statuten beperkt tot een maximum;
 • U.A. De aansprakelijkheid wordt uitgesloten.

Vaak wordt er gekozen voor uitsluiting van de aansprakelijkheid (U.A.). Als deze aansprakelijkheid is uitgesloten, dragen de schuldeisers het risico dat er een tekort is bij het einde van de coöperatie. Hierdoor kan het financieren een probleem zijn. Het kan zijn dat banken geen geld willen uitlenen vanwege de uitgesloten aansprakelijkheid of alleen tegen een hoge rente of een persoonlijke borgstelling. Dit kan een reden zijn om toch te kiezen voor wettelijke aansprakelijkheid (W.A.) of beperkte aansprakelijkheid (B.A.).

Inhoud statuten coöperatie

In de statuten staat de officiële naam van de coöperatie. Deze naam moet het woord ‘coöperatief’ bevatten met aan het slot de letters W.A., B.A. of U.A. Een coöperatie moet altijd haar volledige naam voeren en mag haar naam niet afkorten en ook geen afwijkende handelsnaam gebruiken. In de statuten staat de gemeente vermeld waar de coöperatie is gevestigd. Dit moet een gemeente binnen Nederland zijn. Met het doel van de coöperatie wordt vastgelegd welke werkzaamheden de coöperatie mag verrichten. De coöperatie mag niet handelen in strijd met het doel.
Onderdeel van de doelomschrijving betreft het bedrijf dat de coöperatie uitoefent. In de statuten staat welke verplichtingen de leden hebben of op welke wijze die verplichtingen kunnen worden opgelegd. Een belangrijke verplichting van de leden is het sluiten van een overeenkomst met de coöperatie in het bedrijf dat de coöperatie uitoefent. Naast deze verplichting kunnen andere verplichtingen aan de leden worden opgelegd, zoals het betalen van een contributie of het betalen van entreegeld.

De coöperatie is een democratische rechtsvorm. De leden hebben uiteindelijk de hoogste macht binnen de coöperatie. De leden kunnen besluiten nemen in een vergadering. De statuten schrijven voor waar de leden aan moeten voldoen, hoe zij het bestuur kunnen benoemen schorsen en ontslaan, hoe de vergadering functioneert, wie de coöperatie naar buiten toe mag vertegenwoordigen en hoe de financiële verslaglegging geregeld is.

Fiscale aspecten van een coöperatie

De coöperatie is een zelfstandige rechtspersoon en heeft dus een eigen fiscale positie. Zo kan deze rechtspersoon btw-plichtig, inhoudingsplichtige voor de loonheffingen en vennootschapsbelastingplichtig zijn. Ieder lid heeft daarnaast nog zijn eigen fiscale verplichtingen, mede afhankelijk van de eigen rechtsvorm, werkzaamheden en vestigingsplaats. De leden dienen de gebruikelijk loon regeling toe te passen. De winst van de coöperatie moet worden gesplitst in eigen winst (niet behaald door de leden) en winst voor de leden. Een coöperatie is niet geschikt als goed doel omdat de rechtsvorm is uitgesloten van het zijn een ANBI.

Voordelen coöperatie

 • Door samenwerking kan je andere en grotere opdrachten te verwerven;
 • Je hebt een nauwere betrokkenheid van leden bij de bedrijfsvoering;
 • Het is een aparte rechtsvorm. Je bent niet persoonlijk aansprakelijk;
 • Winst van de organisatie mag uitgekeerd worden aan de leden ;
 • Je kan je makkelijk toe en uittreden:
 • de winstuitkering aan leden is onbelast, ongeacht aantal leden;
 • De statuten zijn flexibel in te richten.

Nadelen

 • De leden kunnen relatief makkelijk uittreden (te ondervangen in de statuten);
 • Democratisch besturingsproces kan traag verlopen bij veel leden;
 • Het gemeenschappelijke belang en het individuele belang kan tegenstrijdig zijn.

Stappenplan

Hoe richt ik online een coöperatie op via een notaris?

Vul de gegevens van de cooperatie, oprichter(s) en bestuurders in.

Ontvang de concept statuten,volmachten, KvK-formulieren en een factuur.

Stuur de gelegaliseerde volmacht terug of maak een afspraak en betaal de factuur.

Uw coöperatie wordt opgericht en ingeschreven bij de KvK. U ontvangt een bevestiging en de statuten.

Veelgestelde vragen

Welke organen kent een vereniging?

Een verenging kent een bestuur, algemene vergadering, raad van afgevaardigden van leden (ledenraad), Raad van Toezicht, Raad van Advies en een kascommissie. Afhankelijk van de omvang van de vereniging kunnen deze organen in het leven worden geroepen. Veel verenigingen kennen een bestuur en een algemene ledenvergadering.

Coöperatie oprichten

Wat kost het oprichten van een cooperatie

Een coöperatie moet bij notariële akte worden opgericht. In de oprichtingsakte worden o.a. de statuten opgenomen. De oprichting geschiedt door minstens twee personen. Ook een coöperatie moet worden ingeschreven in het handelsregister. Via VanDeNotaris.nl kunt u online het oprichten van een coöperatie regelen tegen lage kosten.

Honorarium notaris oprichtingsakte coöperatie (oprichters zijn natuurlijke personen)
€ 413,22
Totaal incl. btw
€ € 500

Notaris blog

vraagtekens

Welke organen kent een vereniging?

Een verenging kent een bestuur, algemene vergadering, raad van afgevaardigden van leden (ledenraad), Raad van ... Lees meer

turboverdeling_huwelijksgemeenschap_nalatenschap

De turboverdeling van een huwelijksgemeenschap en een nalatenschap

Uitgangspunt bij een turboverdeling is dat echtgenoten gehuwd zijn in gemeenschap van goederen in combinatie ... Lees meer