Wat is een vereniging?

v.a.€ 350

Een vereniging is een rechtsvorm die voor allerlei uiteenlopende doelen wordt gebruikt zoals een sport- of een personeelsvereniging. Een vereniging kent leden. De leden bepalen het beleid binnen een vereniging. Een vereniging kan een onderneming drijven. Het doel van een vereniging mag niet zijn het maken van winst om deze onder de leden te verdelen. De winst mag wel gebruik worden voor de doelstellingen van de organisatie.

Geen winst verdelen

Het doel van de vereniging mag niet zijn het doen van uitkeringen aan haar leden. Een uitzondering hierop vormt de coöperatieve vereniging. Een vereniging mag dus geen winst onder haar leden verdelen.

De ledenvergadering

De hoogste macht binnen een vereniging ligt bij de ledenvergadering. Het bestuur kan beslissen om een lid te weigeren. Zo’n beslissing kan door de algemene ledenvergadering “overruled” worden (in de statuten kan afgeweken worden van deze wettelijke bepaling). De leden van een vereniging benoemen het bestuur. Dit bestuur kan samengesteld worden uit leden van de vereniging maar het is ook mogelijk bestuursleden buiten de leden van de vereniging te benoemen. Deze bestuursleden zijn dus geen lid van de vereniging; De leden hebben in beginsel allemaal 1 stem op de ledenvergadering:

Verplichtingen van de leden

Verplichtingen voor de leden kunnen slechts bij of krachtens de statuten aan het lidmaatschap worden verbonden. In de statuten wordt tevens vastgelegd op welke wijze de leden verplichtingen (contributies en andere (geldelijke) bijdragen) hebben ten opzichte van de vereniging of hoe deze verplichtingen worden bepaald of kunnen worden gewijzigd. Als de verplichtingen voor leden verzwaard worden door de algemene vergadering is dat een geldig reden om je lidmaatschap op te zeggen. In de statuten van een vereniging kan bepaald worden dat het verhogen van de contributie wel of gaan geldige reden is om direct op te zeggen.

Rechtspersoonlijkheid en kapitaal

Een bij notariële akte opgerichte vereniging is een aparte rechtspersoon, het vermogen vormt een afgescheiden vermogen. Een vereniging die opgericht is via een notaris bij notariële akte, kan registergoederen verkrijgen en erfgenaam zijn. Een vereniging kent in tegenstelling tot een BV geen vereisten met betrekking tot een minimaal kapitaal. Omdat de vereniging een aparte rechtspersoon is, heeft zij ook een aparte boekhouding. Deze boekhouding wordt vaak door een kascommissie (leden met een financiële achtergrond) gecontroleerd.

Aansprakelijkheid bestuursleden

Het privé vermogen van de bestuurders/beleidsbepalers blijft buiten schot, dit is anders bij wanbeleid van de bestuurders. Ook bij de vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid zijn de bestuursleden naast de vereniging hoofdelijk aansprakelijk.

Vereisten oprichtingsakte vereniging

Om een vereniging op te richten heb je minimaal 2 (rechts)personen nodig. Om hoofdelijke aansprakelijkheid van haar bestuurders te voorkomen moet een vereniging opgericht worden bij notariële akte en ingeschreven worden bij de Kamer van Koophandel.  De oprichtingsakte van de vereniging dient de statuten te bevatten. De statuten houden minimaal in:

  • de naam van de vereniging;
  • de gemeente in Nederland waar zij haar zetel heeft;
  • het doel van de vereniging;
  • de verplichtingen die de leden tegenover de vereniging hebben, of de wijze waarop zodanige verplichtingen kunnen worden opgelegd;
  • de wijze van bijeenroeping van de algemene vergadering;
  • de wijze van benoeming en ontslag van de bestuurders;
  • de bestemming van het batig saldo van de vereniging in geval van ontbinding, of de wijze waarop de bestemming zal worden vastgesteld.
  • Vaak kent de vereniging ook ere-leden, aspirantleden en begunstigers. In de statuten wordt dan ook vastgelegd op welke wijze deze leden verplichtingen hebben ten opzichte van de vereniging of hoe deze verplichtingen worden bepaald of kunnen worden gewijzigd (contributies en andere geldelijke bijdragen).

 Statuten wijziging vereniging

Het is mogelijk dat gedurende het bestaan van een vereniging blijkt dat de statuten aangepast moeten worden Voor het wijzigen van de statuten is een besluit nodig van de algemene ledenvergadering. Aanvullende vereisten zijn mogelijk afhankelijk wat er in de statuten is bepaald. Na het nemen en vastleggen van het besluit moeten de statuten gewijzigd worden bij de notaris en ingeschreven worden bij de KvK. VanDeNotaris.nl zorgt voor het doorlopen van de juiste procedure. Neem contact met ons op.

Huishoudelijk reglement

Een vereniging kan ter aanvulling op haar statuten een huishoudelijk reglement hebben. Een huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet of de statuten.

Landelijke bonden / overkoepelende vereniging

Sommige verenigingen maken deel uit van een overkoepelende organisatie. Denk bijvoorbeeld aan een landelijke sportvereniging zoals de Nederlandse Basketball Bond. Vaak worden vanuit de landelijke bond eisen opgelegd waar de vereniging aan moet voldoen, of is de inhoud van de statuten al grotendeels van hogerhand vastgesteld. Voldoen de statuten niet aan de eisen, dan is het niet mogelijk onderdeel uit te maken van dit overkoepelend orgaan en mee te doen aan een landelijke competitie.

Coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij

De coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij zijn varianten van de vereniging waarvoor aanvullende regels gelden. Een coöperatie is een speciale vereniging, die overeenkomsten aangaat met en voor haar leden. Veel voorkomende coöperaties voor ondernemers zijn de bedrijfscoöperatie en de ondernemerscoöperatie. Bij een coöperatie kan je kosten delen, werk je niet alleen en kan je groter inkopen en betere kortingen bedingen.

Stappenplan

Hoe richt ik online een vereniging op?

Vul de gegevens van de vereniging, oprichter(s) en bestuurders in.

Ontvang de concept statuten,volmachten, KvK-formulieren en een factuur.

Stuur de volmacht terug of maak een afspraak en betaal de factuur.

Uw vereniging wordt opgericht en ingeschreven bij de KvK. U ontvangt een bevestiging en verenigingsstatuten.

Veelgestelde vragen

informele vereniging oprichten

Een informele vereniging ontstaat heel snel. Een mondelinge afspraak is al voldoende. Een formele vereniging moet via een notaris opgericht worden. Een informele vereniging heeft geen volledige rechtsbevoegdheid. Zo kan deze vereniging geen erfgenaam zijn of een pand aankopen. Een studentenclub die wel aan de vereisten van een vereniging voldoet maar niet bij notariële akte is opgericht kan dus geen sociëteit in eigendom krijgen. Een ander belangrijk verschil betreft de aansprakelijkheid: de bestuurders van een informele vereniging zijn in beginsel naast de vereniging aansprakelijk voor schulden van de vereniging die tijdens hun bestuursperiode opeisbaar worden. De aansprakelijkheid van deze bestuurders kan worden beperkt indien de informele vereniging wordt ingeschreven bij van de Kamer van Koophandel.

Wat is een huishoudelijk reglement?

In de statuten staat alles wat voor een langere periode (minstens vijf jaar zal gelden). Alle overige zaken die je nader wil regelen zet je in het huishoudelijk reglement. Dit zijn dus afspraken, regels en richtlijnen die kunnen wijzigen. Als je deze in de statuten opneemt moet je voor iedere wijziging langs de notaris. Een huishoudelijk reglement is dus een set regels en richtlijnen, in aanvulling op de wet en de statuten. Een vereniging of stichting moet beschikken over statuten, het opstellen van een huishoudelijk reglement is niet verplicht.

statuten en huishoudelijk reglement vereniging

Bij de oprichting van een vereniging vormen de statuten het belangrijkste stuk. Het zijn de regels waar het bestuur en de leden zich aan moeten houden. Vaak stelt het bestuur ook een huishoudelijk reglement op, met punten die nader geregeld moeten worden. Denk hierbij aan regels over het aanvragen van het lidmaatschap, de contributiebetaling, de besluitvorming binnen het bestuur of het gebruik van het pand van de vereniging.

Welke organen kent een vereniging?

Een verenging kent een bestuur, algemene vergadering, raad van afgevaardigden van leden (ledenraad), Raad van Toezicht, Raad van Advies en een kascommissie. Afhankelijk van de omvang van de vereniging kunnen deze organen in het leven worden geroepen. Veel verenigingen kennen een bestuur en een algemene ledenvergadering.

Richt online een vereniging op! klik hier!

Wat kost het oprichten van een vereniging?

Goedkoop een vereniging oprichten via een notaris? Hieronder een overzicht met tarieven. De tarieven zijn inclusief volmacht voor oprichting, notariskosten en inschrijving KvK. Van de KvK ontvang je eenmalig een factuur van € 50,- inschrijfkosten. Deze kosten zitten dus niet in ons tarief. Wij gaan uit van maximaal 3 bestuurders.

Gewone vereniging
€ 350
ANBI vereniging
€ 400
Vereniging met Raad van Toezicht
€ 500
Extra kosten vereniging
Meer dan 3 bestuurder? Iedere bestuurder extra
€ 25
Leden opnemen in notariele akte per lid
€ 5

Notaris blog

vraagtekens

informele vereniging oprichten

Een informele vereniging ontstaat heel snel. Een mondelinge afspraak is al voldoende. Een formele vereniging ... Lees meer

vraagtekens

Wat is een huishoudelijk reglement?

In de statuten staat alles wat voor een langere periode (minstens vijf jaar zal gelden). ... Lees meer