Levenstestament

v.a.€ 250,-

Een levenstestament biedt je de mogelijkheid om je wensen vast te leggen als je niet meer in staat bent je eigen belangen te behartigen. In een levenstestament wijs je een vertrouwenspersoon aan voor het geval je in de toekomst (tijdelijk) je zaken niet meer kunt regelen. Die kan dan namens jou bankzaken regelen, belastingaangiften doen, juridische beslissingen nemen, (zorg)abonnementen afsluiten, maar ook spullen kopen of verkopen. Als je niet meer zelfstandig thuis kunt wonen, kan deze persoon de woning verkopen en ontruimen (mits bepaald door jou en notarieel vastgelegd).

Medische wensen

Een levenstestament is dus een uitgebreide volmacht aan een vertrouwenspersoon. In een levenstestament kan je ook je medische wensen vastleggen zoals het wel of niet behandelen bij een ziekte. Dit vertaalt zich in een behandelverbod, euthanasieverklaring en/of een voltooid levensverklaring. Je vertrouwenspersoon moet handelen conform jouw wensen. Uiteraard is het verstandig om je huisarts te informeren over je wensen in je levenstestament.

Ingangsdatum levenstestament

Je kan het levenstestament direct bij ondertekening in laten gaan of pas wanneer een arts verklaard heeft dat je, je zaken zelf niet meer kunt behartigen. Let op! Informeer bij je bank of zij extra voorwaarden stellen. Sommige banken vragen alsnog een machtiging door de volmachtgever aan de gevolmachtigde.

Film over het levenstestament

Wettelijke regeling?

Er is geen specifieke wettelijke regeling. Het is naïef om te denken dat zonder levenstestament of volmacht je partner of kinderen dat in die situatie kunnen doen. Zonder levenstestament bepaalt de rechter wie je bewindvoerder wordt. Wellicht net iemand die jij niet geschikt acht. Regel het nu het nog kan. Het is belangrijk dat je goed nadenkt wie je aanwijst om jouw zaken te regelen. Wil je meer informatie lees dan deze brochure>>>.

Voorbeeld model akte Levenstestament

Wil je een eenvoudig voorbeeld zien van een levenstestament klik dan hier>>>. Direct een levenstestament aanvragen? Klik hier>>>

 

Leg het vast in een levenstestament

Leg het vast in een levenstestament

Stappenplan

Het maken van een levenstestament is heel eenvoudig. Hieronder staat wat je moet doen.

Vul je gegevens in en beantwoord een aantal vragen om te weten wat je nodig hebt in jouw levenstestament

Je ontvangt een e-mail met voorbeeld akte en het verzoek om een kopie van je legitimatiebewijs (en dat van je partner op te sturen).

De notaris maakt de concept akte op aan de hand van jouw situatie en stuurt deze toe met een toelichting en daarnaast het verzoek om een afspraak te maken

Tijdens de afspraak bespreekt de notaris de akte(n) met je en legt hij/zij alles uit. Daarna zet jij(,je partner) en de notaris de handtekening. De notaris schrijft het levenstestament in bij het centraal levenstestamentenregister. Vanaf dat moment kan je gevolmachtigde jouw zaken regelen als je dat zelf niet meer kunt!

Veelgestelde vragen

Diagnose alzheimer moet ik direct een testament maken?

Op het moment dat de diagnose Alzheimer wordt vastgesteld ben je over het algemeen nog volledig wilsbekwaam en kan je, je testament nog aanpassen of maken. In een verder stadium van de ziekte is dat vaak niet meer mogelijk. Indien jouw partner de diagnose Alzheimer heeft, dan moet jezelf afvragen of het nog wel zinvol is of je partner nog van jouw erft. Het is dus verstandig om een nieuw testament af te laten stuiten of je huidige testament laten beoordelen door een notaris.

Hoe kan ik een levenstestament herroepen?

Zolang je wilsbekwaam bent, kan je een volmacht ieder moment herroepen door een nieuw levenstestament of een losse herroeping. Dit doen je via een notaris. Ook is het mogelijk om bepaalde onderdelen te wijzigen of uit te breiden. Net als bij jouw testament dien je het levenstestament tenminste eens in de vijf jaar door te nemen of jouw wensen nog wel in overeenstemming zijn met je huidige situatie.

Welke onderdelen komen terug in een levenstestament

Een levenstestament bestaat uit een drietal onderdelen. 1. een of meer algemene volmachten. 2. medische volmacht met een omschrijving van je wensen ten aanzien van je medische verzorging (behandelverbod, euthanasie verklaring, voltooid levensverklaring of een levenswensverklaring. 3. handige informatie voor degene die jou mag vertegenwoordigen. Bekijk hier een voorbeeld van een levenstestament>>>

Wie bepaalt dat ik wilsonbekwaam ben?

Iedereen is wilsbekwaam totdat het tegendeel wordt vastgesteld. Als het duidelijk is, tekent een notaris de akte niet, bij twijfel zal de notaris een stappenplan volgen en een VIA arts inschakelen (€350-500 extra kosten). Iemand is wilsonbekwaam als hij informatie niet kan begrijpen en afwegen, de gevolgen van zijn besluit niet kan overzien en/of geen besluiten kan nemen.

Is een levenstestament een oplossing bij het maken van schulden?

Nee, een levenstestament biedt de betrokkene geen bescherming tegen zichzelf. Gaat de betrokkene geld verkwisten of maakt deze problematische schulden dan biedt een bewind via de rechtbank uitkomst. Door het bewind komt er een klem op het onder bewind gestelde vermogen. De onder bewind gestelde kan niet zelfstandig over dat vermogen beschikken.

Kan ik een regeling voor schenkingen opnemen in mijn levenstestament?

Ja, in een levenstestament kan je jouw wensen over het doen van schenkingen vastleggen. Je kan opnemen aan wie je schenkingen wil doen. Bijv aan  (klein)kinderen, aan neefjes en nichtjes of aan goede doelen. Je kan precies vastleggen om welke bedragen het zou moeten gaan, maar je kan ook alleen je overwegingen en uitgangspunten meegeven, zoals het financieel helpen van je kinderen bij de aankoop van een woning huis of het besparen van erfbelasting.

Is inschrijving in het centraal levenstestamentenregister verplicht?

De inschrijving in het levenstestamentenregister (CLTR) is facultatief en dus niet verplicht. Bij de inschrijving kan er aangegeven worden dat er ook een volmacht van medische aard is gegeven. Mocht er geen inschrijving blijken, dan kan er nog wel een volmacht getekend zijn. Mocht iemand zich melden met een volmacht, dan is het zaak om de notaris die de akte heeft opgemaakt, te vragen of de volmacht misschien herroepen is. Daarbij kan er ook inzage in het CLTR worden gedaan.

Wat is het verschil tussen een levenstestament en een testament?

Een testament werkt pas als je overlijdt, terwijl een levenstestament werkt tijdens je leven. In het levenstestament geef je aan wat voor jou belangrijk is, mocht je het tijdens jouw leven zelf niet meer kunnen vertellen. Je benoemt een gevolmachtigde. In een testament geef je aan wie jouw erfgenamen moeten zijn en kan je een executeur benoemen, die neemt jouw zaken waarneemt ná je overlijden.

Mijn echtgenoot kan geen toestemming geven. Wat nu?

Als er geen levenstestament is, kan je de rechter bij afwezigheid of onmogelijkheid van de andere echtgenoot vragen om vervangende toestemming (artikel 1:88 lid 6 BW). Aangezien het een rechtbankverzoekschrift procedure is, heb je een advocaat nodig.

Kan ik zonder toestemming van mijn echtgenoot schenken?

Nee, je hebt toestemming van een echtgenoot nodig om te schenken. Alleen voor schenkingen die uitgevoerd worden na het overlijden heb je geen toestemming nodig van je echtgenoot. Het maakt niet uit of je gehuwd bent in gemeenschap van goederen of onder huwelijkse voorwaarden. Dit staat in artikel 1:88 BW.

Wat doe je met een levenstestament als die klaar is?

Als de notaris je levenstestament heeft gemaakt en deze is door jou ondertekend dan krijg je van de notaris een of meer afschriften en/of uittreksels. Een van die afschriften geef je in ieder geval aan je gevolmachtigde(n). Met de andere ga je naar de bank en – als je ook medische regelingen hebt getroffen - naar je huisarts of behandelend specialist. De bank wil graag weten dat je een levenstestament hebt gemaakt voordat je zelf niet meer in staat bent om uw belangen waar te nemen. Als je een toezichthouder hebt benoemd, is het van belang dat ook hij of zij op de hoogte is van je levenstestament. De medische regelingen die je hebt gemaakt, bespreek je met je arts. Als je een wens tot euthanasie hebt opgenomen, is het van belang dat je die wens met enige regelmaat aan je arts bevestigt. Ten slotte is belangrijk dat u ook de mensen in uw directe omgeving op de hoogte stelt van de regelingen die je hebt getroffen. Dit ter voorkoming van teleurstellingen en het ontstaan van wantrouwen.

Kan mijn echtgenoot zaken voor mij regelen zonder levenstestament?

Nee, helaas kan dat niet. Juridisch gezien zijn er twee personen. Om de ander te kunnen vertegenwoordigen heb je een levenstestament of volmacht nodig. Ookal staat de door jullie gezamenlijk bewoonde woning op naam van een van de echtgenoten dan moet de ander toestemming verlenen voor de verkoop. Kan de toestemming niet gegeven worden door wilsonbekwaamheid dan moet je naar de kantonrechter. Met een levenstestament voorkom je de gang naar de rechter.

Heb ik als ondernemer een levenstestament of volmacht nodig?

Jazeker, een ongeluk zit in een klein hoekje. Ondertussen lopen allerlei financiële zaken voor je onderneming gewoon door. Rekeningen van leveranciers komen binnen en moet je belastingaangiften zoals btw, vpb en loonbelasting verzorgen. Worden rekeningen niet betaalt dan krijg je met rente en incassokosten te maken en stoppen wellicht leveringen aan je onderneming. Als ondernemer moet je voorzieningen treffen voor jezelf als directeur, aandeelhouder en privépersoon. Met een levenstestament zorg je ervoor dat je onderneming door blijft draaien.

Hoe voorkom ik misbruik van mijn levenstestament of volmacht?

Om te voorkomen dat je gevolmachtigde misbruik maakt van zijn of haar bevoegdheden, kun je u een aantal bepalingen in het levenstestament of volmacht opnemen. - Je kan twee of meer personen samen een volmacht geven. Zij kunnen dan dus alleen gezamenlijk van de volmacht gebruikmaken. Dit verkleint het risico op onregelmatigheden. -Je kan de volmacht beperken tot bepaalde handelingen of een toezichthouder benoemen die toezicht houdt op de uitvoering door de gevolmachtigde(n). Dit kan de notaris voor je doen. - Je kan in het levenstestament opnemen dat de volmacht pas werkt vanaf het moment een arts verklaart dat je niet meer in staat bent om je belangen te behartigen. De volmacht werkt pas als er een medische verklaring is. Daarnaast kun je een zorgvuldige formulering opnemen voor het doen van schenkingen. Naast de volmacht kan je ook praktisch te werk gaan. Denk bijvoorbeeld aan een aparte huishoudrekening naast uw eigen bankrekening. Naar deze huishoudrekening wordt maandelijks een bepaald bedrag overgemaakt, dat bijvoorbeeld door de mantelzorger gebruikt kan worden voor de boodschappen. Een hoger bedrag opnemen, is niet mogelijk. Lees hier tips bij het opstellen van een levenstestament>>>

Wat als je geen levenstestament hebt en er overkomt je toch iets?

Stel je kan op een bepaald moment niet meer zelfstandig beslissingen nemen. Maar je hebt voor die situatie geen levenstestament gemaakt of volmacht afgegeven? Wat gebeurt er dan? Je partner of kinderen kunnen de kantonrechter verzoeken om je onder bewind>>>  te stellen. Bij een bewind wordt je vermogen beschermd. Je verliest de bevoegdheid om zelf te bepalen wat je met je vermogen doet (je bent ‘handelingsonbevoegd’). Beslissingen daarover worden gemaakt door je bewindvoerder. Een bewindvoerder kan niet alles. Zo heeft hij voor het verkopen of schenken van goederen toestemming van u nodig of een machtiging van de kantonrechter. Ook voor het doen van grote uitgaven (boven de 1.000 euro) is een machtiging van de kantonrechter nodig. Dit geldt dus ook als je bewindvoerder je eigen partner is. De bewindvoerder moet jaarlijks de (financiële) stukken aan de rechter laten zien oftewel rekening en verantwoording afleggen.  

Hoe maak ik een levenstestament en wie kan dit inzien?

Je kan via deze website een notarieel levenstestament samenstellen en aanvragen. Vastleggen in een notariële akte heeft meerwaarde vanwege de bewijskracht van een notariële akte. De notaris geeft je advies over de mogelijkheden in jouw situatie en controleert of je in staat bent je eigen wil te bepalen en deze te uiten. Door deze controle is het levenstestament een betrouwbaard stuk voor banken, artsen en notarissen. Zo staat achteraf vast dat je geestelijk in staat was te bepalen zoals je dat hebt vastgelegd. Bij twijfel vraagt de notaris advies bij een onafhankelijk arts. Wij bewaren de notariële akte in de kluis. Je ontvangt een afschrift en bepaalt wie er verder een afschrift mogen ontvangen. Op die manier weten ook anderen van jouw wensen af. De bank vindt het prettig als je laat weten dat je een levenstestament hebt gemaakt en vraagt in een aantal gevallen alsnog een machtiging voor jou vertrouwenspersoon. Door dit vooraf te regelen voorkom je later  problemen. Geldigheid levenstestament Heb je eenmaal bij de notaris een levenstestament laten maken dan blijft deze geldig, tenzij je daar andere voorwaarden aan hebt verbonden. Via de notaris kan je, je levenstestament altijd laten aanpassen. Het is verstandig om eens in de zoveel tijd te toetsen of jelevenstestament nog past bij je huidige wensen en situatie. Wij adviseren je graag over eventuele aanpassingen. Centraal Levenstestamentenregister De notaris kan je levenstestament aanmelden bij het Centraal Levenstestamentenregister (CLTR). Dit geeft de zekerheid dat iedereen die dat mag, kan achterhalen of je een levenstestament hebt opgesteld. Bij het CLTR kan je navragen of iemand een levenstestament heeft gemaakt. Alleen notarissen kunnen dit register inzien. In dit register staat alleen of er een levenstestament is gemaakt. Er staat dus niet in wat de inhoud is van het levenstestament.  

Wat is een levenstestament?

Een levenstestament werkt in tegenstelling tot een testament tijdens je leven. Bijvoorbeeld wanneer je door ziekte of ongeval (bijv. Ski ongeluk van formule 1 coureur Micheal Schumachter) tijdelijk of langdurig niet meer in staat bent zelf te handelen. Je kan dan in een levenstestament iemand aanwijzen in wie jij het volste vertrouwen hebt om jouw belangen te behartigen. Zo houd je zelf de regie en worden de zaken volgens jouw wensen geregeld. Naast financiële zaken kan het bijvoorbeeld ook gaan om medische beslissingen (wel of niet behandelen) of wat er met je woning moet gebeuren als jij daar niet meer zelfstandig kunt wonen. Daarnaast kan je ook persoonlijke wensen opnemen, bijvoorbeeld over jouw verzorging of de zorg voor jouw huisdieren. Bekijk hier een voorbeeld van levenstestament>>> Bekijk hier een voorbeeld van een LEVENSTESTAMENT >>>  

Levenstestament nodig? Regel het online klik hier!

Wat kost een levenstestament?

In de prijs voor een levenstestament zijn inbegrepen: een algehele volmacht die tijdens leven door de aangewezen gevolmachtigde kan worden gebruikt, zodra dit wenselijk is. Opname medische wensen en benoeming bewindvoerder. Het opstellen van de akte en toezending per e-mail, het ondertekenen van de akte en (zo nodig) aanmelding bij het CLTR.

Een persoon
Kosten akte van levenstestament / algehele volmacht (1 persoon) incl. btw€ 250
Leges centraal levenstestamentenregister (LCTR) incl. btw
Recherches GBA/VIS/CIR/CUR (1 persoon) incl. btw
TOTAAL 1 levenstestament€ 250
Twee personen (spiegelbeeldige regeling in de levenstestamenten)
Kosten akte van levenstestament / algehele volmacht (2 personen) incl. btw€ 595,24
Leges centraal levenstestamentenregister (LCTR) incl. btw (2 personen)€ 18,16
Recherches GBA/VIS/CIR/CUR (2 personen) incl. btw€ 36,30
TOTAAL 2 Levenstestamenten€ 650,00
Optioneel
Professionele toezichthouder benoemen € 100,00

Notaris blog

Als gevolmachtigde in een levenstestament, waar zeg ik ja tegen?

“Een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 22 maanden voor een gevolmachtigde! De rechtbank heeft een echtpaar veroordeeld ... Lees meer

Diagnose alzheimer moet ik direct een testament maken?

Op het moment dat de diagnose Alzheimer wordt vastgesteld ben je over het algemeen nog volledig wilsbekwaam ... Lees meer