Huwelijkse voorwaarden

v.a.€ 525

Huwelijkse voorwaarden of de beperkte gemeenschap van goederen? Als je niet vóór je huwelijk bij de notaris huwelijkse voorwaarden maakt, dan trouw je automatisch in beperkte gemeenschap van goederen. Trouwen in beperkte gemeenschap van goederen betekent dat je samen één vermogen hebt. Alleen wat jij en je partner samen tijdens het huwelijk opbouwen, valt in beperkte de gemeenschap van goederen (voor huwelijks vermogen en erfenissen en schenkingen vallen erbuiten). Komt er een einde aan het huwelijk door echtscheiding of overlijden, dan deel je de beperkte gemeenschap oftewel 50%/50%. Let op! ook schulden worden gedeeld. Door huwelijkse voorwaarden kan je zelf kiezen of en welke bezittingen of schulden je op welke manier wilt delen. Met huwelijkse voorwaarden kan je in de meeste gevallen voorkomen dat schuldeisers aanspraak kunnen maken op het vermogen van de andere echtgenoot. Ook tijdens het huwelijk kan je nog kiezen voor huwelijkse voorwaarden maar dit is veel duurder. De keuze voor gemeenschap van goederen of huwelijkse voorwaarden hangt af van je persoonlijke situatie. Ongedaan maken of wijzigen kan altijd! Stel ze nu op!

Onderneming en huwelijkse voorwaarden

Het hebben of mogelijkerwijs willen starten van een onderneming is een belangrijke reden om huwelijkse voorwaarden te maken. Door huwelijkse voorwaarden te maken wordt je partner beschermd tegen het ondernemersrisico (schulden, aansprakelijk stellingen, faillissement). Aan de andere kant wordt de onderneming beschermd tegen een eventuele echtscheiding. Door de huwelijkse voorwaarden wordt de andere echtgenoot geen mede-eigenaar van het ondernemingsvermogen en kan dan bij een scheiding daarop geen aanspraak maken.

Tweede huwelijk en huwelijkse voorwaarden

Ook bij een tweede huwelijk (na een echtscheiding of na het overlijden van een eerste echtgenoot) kan het maken van huwelijkse voorwaarden raadzaam zijn. Hiermee kan je de erfrechtelijk aanspraken van kinderen beschermen of voorkomen dat de kinderen uit het eerste huwelijk hun erfenis direct kunnen opeisen.

Staande huwelijk huwelijkse voorwaarden opmaken

Ook wanneer je al getrouwd bent, kan je huwelijkse voorwaarden opstellen. Dat speelt bijvoorbeeld als een van de echtgenoten alsnog een eigen bedrijf gaat starten. Voor het maken van huwelijkse voorwaarden tijdens het huwelijk gelden extra spelregels en extra aandachtspunten. Stel je binnen 3 jaar na de huwelijksdatum huwelijkse voorwaarden op dan kan je fiscaal neutraal bewerkstelligen dat je allebei de het vermogen krijgt wat je zou hebben gehad als je direct onder huwelijkse voorwaarden was gehuwd. Naast de akte van huwelijkse voorwaarden moet er dan ook een akte van verdeling worden opgesteld. Door de algehele gemeenschap van goederen, zijn beide echtgenoten namelijk samen eigenaar geworden van alles. Bij de akte van verdeling wordt dan bepaald welke bezittingen en schulden naar welke echtgenoot gaan. Let op! beide echtgenoten blijven doorgaans samen aansprakelijk voor bestaande schulden. Door deze procedure is het maken van huwelijkse voorwaarden tijdens het huwelijk duurder dan het maken van huwelijkse voorwaarden voorafgaand aan het huwelijk.

Door huwelijkse voorwaarden te maken, wordt er een scheiding aangebracht tussen de vermogens van de echtgenoten. Je hebt het dan vaak over drie vermogens: je hebt je eigen vermogen, het vermogen van je partner en gezamenlijk vermogen. Met de huwelijkse voorwaarden (en de verdeling) wordt ingevuld wat in welk/wiens vermogen valt. Ook wordt ingevuld hoe de echtgenoten omgaan met de vermogensgroei tijdens het huwelijk, en hoe wordt omgegaan met het tijdens het huwelijk op te bouwen pensioen.

Huwelijkse voorwaarden wijzigen of opheffen?

Is de onderneming verkocht of passen de huidige voorwaarden niet meer bij jullie dan kan je deze laten wijzigen of opheffen. Lees hier meer over het wijzigen of opheffen van huwelijkse voorwaarden.

 

Stappenplan

Het maken van huwelijkse voorwaarden is heel eenvoudig. Hieronder staat wat je moet doen.

Vul je gegevens in en beantwoord een aantal vragen om te weten wat je nodig hebt in je huwelijke voorwaarden en wellicht je testament

Stuur je een kopie van jullie legitimatiebewijzen op en ontvang een uitnodiging van een notaris voor een bespreking.

Na de bespreking maakt de notaris een concept akte met voorwaarden op aan de hand van jou situatie en stuurt deze toe met een toelichting en daarnaast het verzoek om een afspraak te maken

Tijdens de afspraak bespreekt de notaris de akte(n) met je en legt hij/zij alles uit. Daarna zetten jij, je partner en de notaris de handtekening. De notaris schrijft de huwelijksvoorwaarden in bij de rechtbank. Jullie kunnen vanaf dat moment gaan trouwen zonder dat er een gemeenschap van goederen ontstaat!

Veelgestelde vragen

Wat voor een rechtskeuze kunnen wij maken in onze huwelijkse voorwaarden?

In huwelijkse voorwaarden kan je kiezen om het Nederlandse recht toe te passen op de huwelijksvermogensrechtelijke gevolgen van het huwelijk. Je kan deze voor het Nederlandse huwelijksvermogensrecht alleen maken als een van echtgenoten de Nederlandse nationaliteit heeft of een van de echtgenoten of beiden zijn/haar gewone verblijfplaats heeft/hebben in Nederland op het moment van het uitbrengen van de rechtskeuze (artikel 22 van de EU verordening huwelijksvermogensrecht (EU) 2016/1103).

Kan je huwelijkse voorwaarden ook al opnemen in een samenlevingscontract?

Kan je huwelijkse voorwaarden ook al opnemen in een samenlevingscontract? Nee! Huwelijkse voorwaarden moeten in een notariële akte zijn opgenomen (1:115 BW). In de rechtspraak wordt deze lijn strak gevolgd omdat dit ter bescherming is van elkaar en de belang van bijv. schuldeisers. Huwelijkse voorwaarden kunnen alleen gemaakt worden door (toekomstige) echtgenoten/geregistreerde partners bij een concreet voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap.

Wat behoort tot de nieuwe beperkte gemeenschap van goederen?

In beginsel vallen alle bezittingen en schulden die tijdens het huwelijk/geregistreerd partnerschap zijn verkregen met uitzondering van alle erfrechtelijke verkrijgingen en giften in de beperkte gemeenschap (zie overige uitzonderingen in (1:94 lid 2 BW)) . Ook alle voor het huwelijk of geregistreerd partnerschap aan de partners gezamenlijke toebehorende bezittingen en schulden vallen in de nieuwe beperkte gemeenschap van goederen(1:94 lid 2 en lid 7 BW).

Kun je trouwen als je in de schuldsanering zit?

Ja, je kan als saniet trouwen als je in de schuldsanering zit. Als je in de schuldsanering zit, verlies je de bevoegdheid om over je vermogen te beschikken en feitelijke handelingen te verrichten. Je blijft ondanks de schuldsanering wel zelfstandig bevoegd tot het verrichten van rechtshandelingen ((bijv. trouwen) art. 297 lid 1 Fw). Toestemming van de WSNP-bewindvoerder voor het huwelijk is niet vereist. Je moet het voornemen om te trouwen melden aan je WSNP-bewindvoerder. Je hebt immers een informatieplicht om relevante feiten/voornemens met betrekking tot de eigen vermogenspositie te melden aan de WSNP-bewindvoerder. Als de saniet niet voldoet aan deze informatieplicht kan dat nadelige gevolg hebben. De schuldsanering kan namelijk worden  stopgezet zonder kwijtschelding van de schulden (art. 350 lid 1 en 3 Fw). Heeft je WSNP-bewindvoerder bezwaar dan is het verstandig om je huwelijk uit te stellen totdat de schuldsanering beëindigd is. Mag je wel trouwen dan is een gemeenschap van goederen geen goed idee voor je nieuwe partner.  Huwelijkse voorwaarden met een koude uitsluiting zorgt ervoor dat het vermogen gescheiden blijft en er geen nieuwe schuldenlast ontstaat bij echtscheiding/overlijden.

Je huwelijkse voorwaarden online regelen? En geen zin in hoge kosten? Vraag dan je voorwaarden aan via VanDeNotaris.nl. Wij leggen je de gevolgen van het huwelijk of een geregistreerd partnerschap rustig en helder uit en je krijgt gelijk antwoord op al je vragen. Hier vind je het aanvraagformulier: aanvraagformulier huwelijkse voorwaarden online.

Schulden en de gemeenschap van goederen?

Als je niet vóór je huwelijk bij de notaris huwelijkse voorwaarden maakt, dan trouw je automatisch in gemeenschap van goederen. In de praktijk zijn echtgenoten zich lang niet altijd bewust dat de gemeenschap van goederen ook schulden omvat (1:94 lid 5 BW). Vooral bij echtscheiding kunnen ex-echtgenoten maar moeilijk verkroppen  dat de schulden van de een ook de schulden van de ander zijn. Verzwegen, vergeten of onverwachte schulden vormen bij echtscheiding dan ook een belemmering voor de afwikkeling en een bron voor conflicten.  Als schulden tot de gemeenschap van goederen behoren heeft dat gevolgen voor draagplicht, verhaal en aansprakelijk van de echtgenoot niet-schuldenaar. Tijdens het huwelijk worden gemeenschapsschulden gedragen door de gemeenschap. Een schuldeiser kan zich verhalen op de gemeenschap en evt. privé vermogen van de schuldenaar. Door te trouwen in gemeenschap van goederen vergroot je de verhaalsmogelijkheden van je schuldeisers. Wil je dat niet vraag dan huwelijkse voorwaarden aan.

Wanneer bij koude uitsluiting toch pensioen delen?

Of pensioen toch gedeeld wordt bij koude uitsluiting is van belang de datum van scheiding. Ben je gescheiden op of na 1 mei 1995 dan wordt het pensioen ondanks de overeengekomen koude uitsluiting verdeeld, tenzij de ‘Wet verevening pensioen bij scheiding’ expliciet niet van toepassing is verklaard. Ben je gescheiden tussen 27 november 1981 en 1 mei 1995 dan wordt bij koude uitsluiting het pensioen niet verdeeld.

Huwelijkse voorwaarden ‘vergeten’ op te maken

Ben je getrouwd in gemeenschap van goederen terwijl dat niet de bedoeling was dan kan je staande huwelijk alsnog huwelijkse voorwaarden opstellen. Je moet hierbij de huwelijksgoederen gemeenschap verdelen. Normaal gesproken moet dat 50%/50%. Ga je anders verdelen dan levert dat een schenking op. Er is echter geen sprake van een schenking als binnen drie jaar na huwelijksdatum alsnog huwelijkse voorwaarden opgesteld worden en er sprake was van een misverstand. Jij en je partner moeten bij de belastinginspecteur aannemelijk maken dat jullie op grond van een misverstand voorafgaand aan het huwelijk geen huwelijkse voorwaarden hebben gemaakt. De wetgever komt je tegemoet: Als binnen drie jaar na het sluiten van het huwelijk alsnog huwelijkse voorwaarden worden opgemaakt en op dat moment geen sprake is van duurzaam gescheiden leven of echtscheiding, wordt een misverstand verondersteld.

Wat gebeurt er met de hypotheek bij overlijden van een partner?

Je erft (het aandeel van) de woning met hypotheekschuld van je partner. Van belang is de vraag of je de hypotheek kan blijven betalen? De schuld is dezelfde als toen je partner nog leefde. En dus blijven de maandelijkse lasten voor de hypotheek gelijk. Dat hoeft geen enkel probleem te zijn als je genoeg verdient om de hypotheek met alleen jouw inkomen te betalen. Als je de hypotheek hebt afgesloten op twee inkomens is het antwoord ingewikkelder. Ook dan hoeft het geen probleem te zijn om je huis te betalen. Zo kun je recht hebben op het nabestaandenpensioen van je partner. Hiervoor heb je een notarieel samenlevingscontract nodig als je niet gehuwd bent. Je kunt ook een verzekering afsluiten die uitkeert als jij of je partner overlijdt. Met deze verzekeringsuitkering kun je in een keer een deel van de hypotheek aflossen. De maandlasten voor je huis gaan dan omlaag. Dankzij de verzekering blijft het huis betaalbaar als er een inkomen wegvalt. Veel banken verplichten je een overlijdensrisicoverzekering bij je hypotheek af te sluiten.

Wat gebeurt er met het huis bij het overlijden van een partner?

Als je samen een koopwoning hebt en een van jullie overlijdt, vererft in beginsel de helft van de woning. Twee zaken zijn van belang. Naar wie gaat de woning en als dat de langstlevende is, kan deze de woonlasten betalen? Gehuwd en geen testament: Ben je gehuwd en is er geen testament? Dan komt de helft van de woning via het wettelijke erfrecht bij de langstlevende echtgenoot terecht. Samenwonen en geen testament: Als je samenwoont, ben je niet automatisch erfgenaam van elkaar. Je kan ervoor zorgen dat de woning bij de langstlevende partner terechtkomt door samen een notarieel samenlevingscontract en/of testamenten op te stellen. Het is aan te raden in elk geval iets te regelen. Kan je de woonlasten betalen? De woonlasten bestaan onder meer uit rentelasten van de hypotheekschuld en aflossing. Vaak is er een overlijdensrisicoverzekering afgesloten. Deze keert bij overlijden een bedrag uit. Met dat bedrag kan de hypotheekschuld (deels) worden afgelost, waardoor de woonlasten lager worden. Let op: Mogelijk dat over de uitkering uit verzekeringen erfbelasting moet worden betaald. Daarnaast kan je wellicht aanspraak maken op nabestaandenpensioen van je partner.

Betaal ik erfbelasting als mijn partner kort voor de geplande huwelijksdatum overlijdt?

Nee, er geldt een tegemoetkoming als je voldoet aan de voorwaarden: 1. de huwelijksvoorbereidingen moeten in een vergevorderd stadium verkeren; 2. de periode tussen het overlijden en het tijdstip van de voorgenomen huwelijksvoltrekking is korter dan 6 maanden; 3. De tegemoetkoming wordt niet verleend als de huwelijksvoorbereidingen zijn getroffen in het zicht van het overlijden omwille van de erfbelasting.  Besluit van 5 juli 2010 Aanstaande echtgenoot

Waar worden onze voorwaarden bewaard of geregistreerd?

De notaris bewaart de originele akte in zijn kluis. Jullie ontvangen een afschrift van de voorwaarden. De notaris schrijft de voorwaarden in, in het huwelijksgoederenregister bij de rechtbank. Dit register is openbaar. Zo kunnen bijvoorbeeld schuldeisers van je bedrijf zien op welke voorwaarden je getrouwd bent.

Wat zijn redenen om alsnog huwelijkse voorwaarden op te stellen?

Ook tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap kunnen er redenen zijn om alsnog huwelijkse voorwaarden op te stellen. Bijvoorbeeld een grote financiële verandering kan een goede reden zijn om over te gaan naar voorwaarden. Het starten en hebben van een eigen bedrijf geeft financiële risico’s. Voorwaarden beschermen de persoonlijke bezittingen van je partner tegen eventuele zakelijke schuldeisers . Via voorwaarden kan je ook het bedrijf apart van je partner houden. Bij scheiding hoef je dan niet de waarde van het bedrijf te verdelen en kan de onderneming verder.

Mijn echtgenoot kan geen toestemming geven. Wat nu?

Als er geen levenstestament is, kan je de rechter bij afwezigheid of onmogelijkheid van de andere echtgenoot vragen om vervangende toestemming (artikel 1:88 lid 6 BW). Aangezien het een rechtbankverzoekschrift procedure is, heb je een advocaat nodig.

Kan ik zonder toestemming van mijn echtgenoot schenken?

Nee, je hebt toestemming van een echtgenoot nodig om te schenken. Alleen voor schenkingen die uitgevoerd worden na het overlijden heb je geen toestemming nodig van je echtgenoot. Het maakt niet uit of je gehuwd bent in gemeenschap van goederen of onder huwelijkse voorwaarden. Dit staat in artikel 1:88 BW.

Huwelijkse voorwaarden veranderen of beëindigen?

Huwelijksvoorwaarden veranderen of beëindigen gaat via de notaris. Dit moet samen met jouw partner. Als je de huwelijkse voorwaarden opheft, wordt alles van jullie samen volgens de wet zoals bij een huwelijk of partnerschap in gemeenschap van goederen. Dit kan voordelig uitpakken voor de erfbelasting. Als je gaat scheiden dan eindigen de huwelijkse voorwaarden automatisch. Je hoeft niet naar de notaris om de voorwaarden te laten vervallen.

Wat staat er in huwelijkse voorwaarden?

In huwelijkse voorwaarden staan afspraken die je met jouw partner maakt over de verdeling van jullie bezittingen en schulden bij echtscheiding en overlijden. Je kunt deze voorwaarden ook maken als je al getrouwd bent. Het gaat om afspraken over geldzaken, inboedel, huis en pensioen.

Huwelijkse of partnerschapsvoorwaarden nodig tegen lage notariskosten? Regel het online!

Wat kosten huwelijkse voorwaarden?

Bij VanDeNotaris.nl ben je zeer voordelig uit met je kosten voor het opstellen van je huwelijkse voorwaarden. Hieronder zie je een overzicht van de kosten, inclusief de bijkomende kosten, zoals BTW en griffierechten voor de rechtbank.

Akte huwelijkse voorwaarden koude uitsluiting (niet delen bij echtscheiding niet delen bij overlijden) kosten naar evenredigheid en optioneel wel/geen pensioen met elkaar delen, incl. btw en griffierechten
€ 525
Akte huwelijkse voorwaarden inhoudende een algehele gemeenschap van goederen zoals gold voor 2018, incl. btw en griffierechten
€ 525
Akte huwelijkse voorwaarden (niet delen bij echtscheiding wel delen bij overlijden) kosten naar evenredigheid en optioneel wel/geen pensioen met elkaar delen, incl. btw en griffierechten
€ 595
Akte huwelijkse voorwaarden (wel delen bij echtscheiding en ook delen bij overlijden) kosten naar evenredigheid en optioneel wel/geen pensioen met elkaar delen, incl. btw en griffierechten. Schuldeisers kunnen zich niet verhalen op vermogen van de andere partner
€ 625
Opheffen bestaande huwelijkse voorwaarden en overgaan naar een algehele gemeenschap van goederen incl. btw en griffierechten
€ 575
Optioneel
Huwelijkse voorwaarden bij volmacht tekenen (extra kosten)
€ 25,00
Huwelijkse voorwaarden binnen 2 weken (extra bedrag bovenop gemelde prijs)
€ 200,00
Huwelijkse voorwaarden binnen 7 werkdagen (extra bedrag bovenop gemelde prijs)
€ 400,00

Notaris blog

huwelijkse_voorwaarden

Wat voor een rechtskeuze kunnen wij maken in onze huwelijkse voorwaarden?

In huwelijkse voorwaarden kan je kiezen om het Nederlandse recht toe te passen op de ... Lees meer

huwelijkse_voorwaarden

Kan je huwelijkse voorwaarden ook al opnemen in een samenlevingscontract?

Kan je huwelijkse voorwaarden ook al opnemen in een samenlevingscontract? Nee! Huwelijkse voorwaarden moeten in ... Lees meer