Uitsluitingsclausule bij schenkingen moet vooraf bedongen zijn

Uitsluitingsclausule bij schenkingen moet vooraf bedongen zijn

Bij een schenking kan je uitsluitingsclausule opnemen. Deze clausule zorgt ervoor dat de schenking privévermogen blijft. Met andere woorden bij een echtscheiding hoeft de schenking niet gedeeld te worden met een ex-partner. Een man en een vrouw liggen in echtscheiding. De vrouw heeft diverse schenkingen gehad van haar ouders. In geschil is het vergoedingsrecht van de vrouw op de ontbonden huwelijksgemeenschap vanwege deze schenkingen. In artikel 1:94 lid 2 BW is – voor zover relevant – bepaald: ‘De gemeenschap omvat, wat haar baten betreft, alle goederen der echtgenoten, bij aanvang van de gemeenschap aanwezig, of nadien, zolang de gemeenschap niet is ontbonden, verkregen, met uitzondering van goederen ten aanzien waarvan bij uiterste wilsbeschikking van de erflater of bij de gift is bepaald dat zij buiten de gemeenschap vallen.’  Bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden is in discussie of een uitsluitingsclausule achteraf kan worden bedongen. Volgens het Hof is dat niet het geval. Een uitsluitingsclausule kan niet meer na de schenking worden bedongen.

Vooraf bedingen uitsluitingsclausule

Het bepaalde in artikel 1:94 lid 2 BW verzet zich er niet tegen dat de schenker en de begiftigde op voorhand overeenkomen dat hetgeen krachtens toekomstige giften door de begiftigde en de schenker zal worden verkregen, niet in diens huwelijksgemeenschap zal vallen (vgl. Hof Leeuwarden d.d. 19 mei 2011, ECLI:NL:GHLEE:2011:BQ7257). In de procedure is door de vrouw een brief overgelegd . In de brief staat dat voor toekomstige schenkingen die zij eventueel aan de vrouw zullen doen ook het beding geldt dat de schenking niet in de huwelijksgemeenschap valt. Artikel 1:94 lid 2 BW verzet zich niet tegen dat vooraf een uitsluitingsclausule is bedongen. Het is dus mogelijk om vooraf af te spreken dat alles wat geschonken wordt, valt onder een uitsluitingsclausule. Zorg er wel voor dat dit goed vastgelegd is (in een notariële akte).

Bron: rechtspraak.nl