Waar moet een stichting derdengelden voor een advocaat aan voldoen?

Waar moet een stichting derdengelden voor een advocaat aan voldoen?

Op 1 januari 2015 is de Wet positie en toezicht advocatuur in werking getreden. Ook de vernieuwde Orde-regelgeving is dan van kracht. De beoogde Verordening op de advocatuur vervangt bestaande verordeningen, regelingen en reglementen van de Orde. Op basis van deze regelgeving moet elke advocaat beschikken over een stichting derdengelden. Dat was voorheen ook al zo. Nieuw is dat de stichting geen bankrekening hoeft te hebben indien de advocaat in zijn praktijk geen derdengelden ontvangt. Wat er bepaald is over de stichting derdengelden lees je in dit artikel.

De Orde stelt volgens de verordening van vier december tweeduizend veertien de volgende eisen aan een stichting derdengelden voor een advocaat:

Derdengelden

Een advocaat moet er voor zorgen dat derdengelden worden overgemaakt rechtstreeks naar de rechthebbende of naar de bankrekening van zijn stichting derdengelden. Hij administreert het bedrag, de datum en wijze van ontvangst, de datum van overmaking, de begunstigde en de naam van de behandelend advocaat. Hij mag slechts de bankrekening van de stichting derdengelden op zijn briefpapier vermelden. Als een advocaat zijn eigen declaratie wil verrekenen met de door hem beheerde derdengelden dan moet daar een schriftelijke overeenkomst aan te grondslag liggen.

Beschikbaarheid stichting derdengelden

Een advocaat moet een stichting derdengelden ter beschikking hebben die voldoet aan de volgende eisen:

  1. De stichting derdengelden heeft statuten overeenkomstig het model van de Orde. De naam van de stichting bevat ten minste de woorden ‘stichting‘, ‘beheer‘ en ‘derdengelden‘.
  2. De stichting derdengelden strekt tot een goede uitvoering van het beheren van derdengelden.
  3. De stichting derdengelden wordt voor geen ander doel gebruikt dan voor het beheer van derdengelden.
  4. Indien de stichting derdengelden ontvangt, heeft de stichting daarvoor een bankrekening beschikbaar die voldoet aan de door de algemene raad gestelde eisen.
  5. Tot bestuurder van de stichting kunnen worden benoemd: advocaten; andere vrije beroepsbeoefenaren indien het toegestaan is met hen een samenwerkingsverband aan te gaan; en accountants in de zin van artikel 1 van de Wet op het accountantsberoep.
  6. Tot bestuurder van een stichting kunnen niet worden benoemd: degene die onder verantwoordelijkheid werkt van of ondergeschikt is aan een bestuurder van de stichting; degene die in dienst is bij het kantoor van een bestuurder van de stichting.
  7. De stichting verbindt zich ertoe om de deken desgevraagd de informatie te verschaffen die op grond van de Advocatenwet of deze verordening wordt verlangd van advocaten.
  8. De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende bestuursleden, van wie er ten minste een advocaat is.
  9. Tussen de stichting en de advocaat of zijn kantoor is een overeenkomst gesloten overeenkomstig het model, bedoeld in het tiende lid.
  10. De algemene raad kan modellen voor de statuten van de stichting derdengelden en voor de overeenkomst tussen de stichting en de advocaat of zijn kantoor vaststellen en kan bij wijzigingen van deze modellen bepalen wanneer bestaande statuten en overeenkomsten tussen de stichting en de advocaat of zijn kantoor moeten worden aangepast.

Bestuurder stichting derdengelden

Een advocaat die bestuurder is van een stichting derdengelden is gehouden de bepalingen van de Orde met betrekking tot derdengelden na te leven.

Stichting Beheer Derdengelden Advocatuur oprichten tegen lage kosten? VanDeNotaris.nl heeft alles in huis om je snel en vakkundig te helpen aan je derdengelden stichtingen. De kosten bedragen € 350,- inclusief btw voor de oprichting. Dit is inclusief notariskosten. Vraag direct je eigen stichting beheer derdengelden advocatuur aan via ons online aanvraagformulier>>.