Zijn schenkingen opeisbaar door de intrek in een verzorgingstehuis?

Zijn schenkingen opeisbaar door de intrek in een verzorgingstehuis?

Onze moeder woont sinds vorig jaar in een verzorgingshuis. Zij doet jaarlijks schenkingen op papier aan de kinderen en kleinkinderen. Zijn deze schenkingen opeisbaar door haar intrek in een verzorgingstehuis? In beginsel zijn schenkingen op papier opeisbaar bij het overlijden van de schenker. In een schenkingsovereenkomst kunnen extra voorwaarden overeengekomen zijn waardoor de ontstane schuld eerder opeisbaar is. Kijk dus goed naar de inhoud van de schenkingsovereenkomst. Opname in een instelling waarvoor een eigen bijdrage verschuldigd is, kan zo’n extra opeisbaarheidsgrond zijn. Vaak is hierbij opgenomen dat dit wel moet zorgen voor een lagere eigen bijdrage. Een andere bepaling kan zijn dat de schenker altijd vrijwillig de ontstane schuld mag aflossen. Aangezien een schenking op papier reeds het box III vermogen verlaagt, zorgt het uitbetalen van deze vordering voor alsnog niet tot een lagere eigen bijdrage. Bedacht moet worden dat dan ook de rentebetalingen stoppen. Dit is minder aantrekkelijk als er nog vermogen overgeheveld moet worden naar de (klein)kinderen.